Kwaliteitskeurmerk voor Beteor interim-managers

Waar mag je op rekenen bij interim-management?

Als opdrachtgever voor een interim-opdracht wil je één ding: een ervaren persoon die het karwei tot een goed einde brengt. Daar kun je Beteor altijd op aanspreken. Sinds juni 2020 is Beteor aangesloten bij de Raad voor het Interim Management (RIM). De Raad hanteert voor alle leden en de interim managers die werkzaam zijn bij de aangesloten bureaus een Code. Wat houdt die code in? Vier kernwaarden:

De gedragscode voor interim-managers is leidend.
Het interim-bureau en de interim-manager zijn:

Deskundig
Bureaus en interims onderbouwen hoe de diensten passend zijn bij de vraagstelling. Kennis van interim-managers wordt op peil gehouden, onder andere door de Beteor Interim Academie en de Beteor Interim Community.
Betrouwbaar
Afspraken en toezeggingen worden nagekomen. Geheimhouding hoort bij interim werkzaamheden.
Zorgvuldig
De interim-manager en het bureau houden rekening met wensen, verwachtingen, rechten en belangen van betrokkenen. De interim-manager is zich ter dege bewust van de effecten van het handelen binnen en buiten de organisatie.
Zorgvuldig
De interim-manager houdt voldoende afstand tot de opdracht om een breed zicht te hebben op alle feiten en omstandigheden. Belangenverstrengeling mag niet voorkomen.
Beteor Jaap Engbers

Waar mag je bij Beteor op rekenen als het gaat om interim management?

Voor aanvaarding van de opdracht:

  • is er schriftelijk duidelijkheid t.a.v. de inspannings- en/of resultaatverplichtingen;
  • stelt de interim-manager zich op de hoogte van de context van de opdracht;
  • wordt de opdracht niet aanvaard als het karakter zo beperkt is dat de organisatie er niet mee gediend is;
  • wordt de opdrachtgever op de hoogte gesteld van specifieke maatschappelijke opvattingen of doelstellingen van de interim-manager;
  • wordt de opdracht geweigerd als er onwettige doelen worden nagestreefd;
  • wordt de opdracht alleen aangenomen wanneer de benodigde competenties bij de interim-manager aanwezig zijn;
  • blijkt het tijdelijk karakter van de opdracht, mede hierdoor kan de interim-manager de noodzakelijke distantie behouden.

Opdrachtovereenkomst

In de opdrachtovereenkomst worden inhoud en omvang vastgelegd, de beoogde resultaten, een omschrijving van de organisatie, de bevoegdheden van de interim, het honorarium, de wijze van rapporteren, de geheimhouding, de beëindiging/overdracht en de nazorg.
Indien de omstandigheden veranderen, dan plegen opdrachtgever, interim-bureau en interim-manager overleg om te komen tot een bijgestelde overeenkomst.
De interim-manager tracht naar beste vermogen het voor de organisatie beoogde resultaat te bereiken.
Binnen vier weken na aanvang levert de interim-manager zijn/haar analyse met betrekking tot de probleemstelling en een Plan van Aanpak. Dit leidt na overleg met de opdrachtgever tot een definitieve opdrachtformulering.
Hij/zij maakt inzichtelijk op welke gegevens hij de analyse baseert.
De interim-manager en het bureau dragen zorg voor de continuïteit van de opdracht.
Tussentijdse en finale evaluatie (met opdrachtgever en schaduwmanager) zijn essentieel voor het proces.
De opdracht wordt zo uitgevoerd dat de beklede positie overgedragen kan worden op het afgesproken moment aan een opvolger.
De interim-manager maakt gebruik van gestructureerde professionele reflectie.
De interim-manager trekt zich niet terug uit een opdracht, tenzij er gemotiveerde omstandigheden zijn die een goede opdrachtvoering belemmeren.
Deze punten zijn ontleend aan de RIM code die Beteor onderschrijft en naleeft. Bij het verlenen van een opdracht is het goed te letten op de aansluiting bij de RIM. De code voor interim bureau en verbonden interim-managers geldt als een kwaliteitskeurmerk.

Op zoek naar

Werving en selectie

Heb je een vacature voor een leidinggevende, staffunctionaris, bestuurder of toezichthouder? Schakel Beteor in en wij vinden de juiste kandidaat.

Online W&S procedure inrichten?

Het besturen van grote, publieke organisaties vraagt om een sterk, dynamisch en divers team. Met executive search van Beteor vindt u de juiste team-, bestuursleden of RvT.

Selectie-instrumenten

Met de selectie-instrumenten van Beteor professionaliseer je het selectieproces van jouw organisatie. Een goede onderlegger voor intakes.

Voor kandidaten

Interesse in een openstaande vacature? Wil je eerst weten hoe een procedure via Beteor in grote lijnen er voor jou uitziet? Check onze procedure.

Waarom kies je voor Beteor? Wij:

Waar heeft u behoefte aan?

Beteor is een gerenommeerd adviesbureau voor het onderwijs, de industrie en de zorg. We maken het verschil voor jouw organisatie en creëren toegevoegde waarde voor de samenleving.

In welke werkvelden zijn wij actief?