Directeur-bestuurder – Stichting Nuwelijn en Stichting Muzerij Gemeente Gilze Rijen

play_arrowPrimair onderwijs (PO) placeMolenschot play_arrow0,8 - 1,0 fte play_arrowGeplaatst op: 3 juli 2020 play_arrowSolliciteren t/m: 19 augustus 2020

Stichting Nuwelijn en Stichting Muzerij is op zoek naar een warm zakelijk verbindende directeur-bestuurder in de Gemeente Gilze Rijen.

Stichting Nuwelijn beheert zes basisscholen in de gemeente Gilze en Rijen. De scholen van Nuwelijn verzorgen onderwijs voor bijna 1370 leerlingen met ongeveer 140 personeelsleden. De verscheidenheid van de vier kerkdorpen (grootte, ontstaansgeschiedenis, populatie, etc.) zorgt voor een leerlingenpopulatie die per school verschilt. Daar wordt rekening mee gehouden en waar nodig op ingespeeld. Nuwelijn staat voor een rustige en respectvolle leeromgeving waarin kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Ondanks dat Nuwelijn zich profileert als een Stichting met Katholieke Basisscholen (KBS) zijn de scholen toegankelijk voor alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.

Stichting Muzerij beheert 6 locaties voor kinderopvang waarvan 1 kinderdagverblijf met 16 plaatsen voor kinderen van 0-4 jaar, zes peuterspeelgroepen met in totaal plaats voor 216 peuters van 2-4 jaar en twee BSO locaties met totaal 110 plaatsen. Dit alles binnen de gemeente Gilze en Rijen en gehuisvest (op 1 na) binnen de scholen van Nuwelijn. Muzerij heeft 35 medewerkers.

De naam Muzerij is afgeleid van de namen van de vier dorpskernen binnen deze gemeente. Muze betekent tevens ‘bron van inspiratie’; kinderen zijn die bron van inspiratie. Muzerij is in december 2003 opgericht, voortkomend uit het samenwerkingsverband tussen de peuterspeelzalen, met als doel het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Gilze-Rijen te professionaliseren. Binnen Stichting Muzerij wordt in alle groepen met het voorschools educatief programma Uk & Puk en Taallijn gewerkt. Met Uk & Puk wordt voldaan aan de eisen voor kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie. Om de kwaliteit, het toezicht en de financiering van kinderopvang meer op één lijn te krijgen, geldt sinds 2018  de wet harmonisatiekinderopvang peuterspeelzaalwerk. Peuterspeelzalen zijn sindsdien omgevormd tot kinderdagverblijven en moeten hiermee voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor kinderopvang.

De kracht van beide organisaties is dat ze door de omvang zowel slagvaardig als ook flexibel zijn.

Functieprofiel

De functie

 • Functieniveau: de CAO voor Bestuurders PO 2018 is van toepassing (B 3)
 • Betrekkingsomvang: 0,8 tot 1,0 fte (waarbinnen 0,2 fte voor Muzerij)
 • Aanstelling: contract voor 4 jaar per 1 januari 2021 of zo veel eerder als mogelijk

Context

De Raad van Toezicht zoekt –  met ingang van 1 september 2020 – een nieuwe directeur-bestuurder in verband met het vertrek van de huidige directeur-bestuurder. Het gaat om een bestuurder die in staat is om sturing te geven aan de voormelde inhoudelijke doorontwikkeling op onderwijskundig gebied, pedagogische opvang, bedrijfseconomisch en organisatorisch gebied.

Voor zowel Nuwelijn als Muzerij geldt dat er in een positieve sfeer gewerkt en gedacht wordt vanuit de positie van het kind en zijn ouders. Samen realiseren zij een dekkend aanbod voor alle kinderen met accent op spelen – leren – ontmoeten – ontwikkeling – zelfontplooiing. Bij vijf van de zes basisscholen is er sprake van een ‘inwonende’ peuterspeelgroep en dat biedt de gelegenheid om te werken aan verdergaande samenwerking en drempelloze doorstroming. De inkleuring van de scholen is divers (onder meer Daltononderwijs, ontwikkelingsgericht onderwijs, werken binnen units van meerdere basisgroepen, coöperatieve werkvormen). Op één plek is er een integratie van peuterspeelgroep, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf en basisonderwijs (Kindontmoetingcentrum). In maart jl. is op een andere locatie naast de peuterspeelzaalgroep een BSO geopend. Daarnaast is er onderzoek gestart naar het toevoegen van een kinderdagverblijf op deze locatie.

De zes basisscholen hebben allemaal basistoezicht vanuit de Inspectie van het Onderwijs. In het algemeen is de kwaliteit van het onderwijs op orde, maar er zijn ook een paar aandachtspunten. Bij Muzerij is eveneens sprake van basis inspectie. Zij hebben op dit moment risicoprofiel groen hetgeen wil zeggen dat alles op orde is. In 2017 – 2018 is de organisatiestructuur van Nuwelijn veranderd en zijn de zes scholen verdeeld over twee scholengroepen (SG Rijen en SG Gilze, Hulten, Molenschot) Tevens is de staf geprofessionaliseerd. Dit proces is in 2019 ook afgerond voor Muzerij.

De regio Gilze en Rijen heeft te maken met een demografische krimp. Daarnaast is er sprake van concurrentie.

Het bestuurskantoor van de Stichtingen is gevestigd in Molenschot.

Ontwikkelingen

Het directieberaad, een overlegorgaan van directeuren van de basisscholen en de directeur Muzerij, heeft zich ontwikkeld tot een orgaan dat zich richt op beleidsontwikkeling, vernieuwing, leren van elkaar en de corebusiness onderwijs en ontwikkeling (samenwerking kinderopvang en primair onderwijs). Er zijn drie boven schoolse werkgroepen. Na een zware financiële periode kent Stichting Nuwelijn inmiddels een solide bedrijfsvoering en een mooi weerstandsvermogen.

Voor Muzerij geldt dat er sprake is van diverse geldstromen en dat er verschillende externe partijen zijn waarmee zaken moet worden gedaan. Mede door de aanwezigheid van andere aanbieders vergt dit de komende jaren slagvaardig en efficiënt ondernemerschap.

De opdracht

 • Zorgdragen voor de planning, verbetering, controle en borging van onderwijskwaliteit.
 • Initiëren van strategische verkenningen op het gebied van samenwerking met andere Stichtingen binnen het PO en naar de toekomst. Hierbij aandacht hebben voor en het toekomstbestendig maken van de kleine scholen en peuterspeelgroepen alsmede het formuleren van een visie op kinderopvang.
 • Zorgdragen voor een adequate bedrijfsvoering centraal en decentraal met een passende PEB-cyclus (planning, evaluatie en beoordeling) met als doel het realiseren van een duurzame en levensvatbare organisatie.
 • Zorgen voor een beleidsontwikkeling met heldere kaders en ruimte voor eigen inkleuring op school- en peuterspeelgroep niveau, monitoren van de uitvoering van dit beleid en op basis van (tussentijdse) verantwoording en evaluatie bijsturen van het beleid.
 • Werken aan verdere integratie van het basisonderwijs en kinderopvang met als doel het behalen van bovengemiddelde ontwikkelings- en onderwijsopbrengsten in een veilige leer- en ontwikkelomgeving. Maatwerk voor iedere school is hierbij uitgangspunt.
 • Samen met het directieberaad en de beleidsmedewerkers voortborduren op een werkwijze die gericht is op samenwerken, innoveren, leren van elkaar en het voorkomen van een eilandjes-structuur. Sturen op en stimuleren van de verdere professionalisering en ontwikkeling van de directeuren en beleidsmedewerkers.
 • Zorgen voor een lokale verankering van Nuwelijn en Muzerij: dé organisatie binnen Gilze en Rijen die zorgt voor een gewenst aanbod van spelen – leren – ontmoeten – ontwikkeling – (zelf)ontplooiing van kinderen van 0-13 jaar.
 • Fungeren als boegbeeld van de Stichtingen richting de gemeente, politiek, bestuurlijke samenwerkingsverbanden en andere externe stakeholders.
 • Doorbouwen op de ingezette digitalisering van de organisatie.

 Gewenste leiderschapsstijl.

De gewenste leiderschapsstijl kan getypeerd worden als het tonen van een inspirerende en gezaghebbende, maar vooral ook een warm zakelijk verbindende attitude:

 • Hoge verwachtingen hebben van de inhoudelijke opdracht van kinderopvang en primair onderwijs en van daaruit meedenken en handelen.
 • De collectieve visie en het gemeenschappelijke belang van peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en basisonderwijs op inspirerende, uitdagende en stimulerende wijze uitdragen.
 • Als bestuurder een werkcultuur van participatie, betrokkenheid, professionaliteit, medeverantwoordelijkheid en transparantie stimuleren; ruimte bieden aan inhoudelijke expertise binnen scholen en het bestuurskantoor.
 • In staat zijn om adequaat en flexibel te kunnen schakelen ten opzichte van de verschillende gesprekspartners (intern en extern); effectief kunnen acteren in het krachtenveld van de verschillende samenwerkingsverbanden en medeaanbieders.
 • Sturen op resultaten en doorpakken waar nodig. Procesmatig werken.

Persoonlijkheidsprofiel

Als directeur-bestuurder van Nuwelijn – Muzerij bent u in staat om mensen te boeien en aan te spreken door een stijl van werken die zowel verbindend als gezaghebbend is. U bent in staat te luisteren naar de verschillende geledingen binnen de twee Stichtingen en weet diverse groepen met elkaar te verbinden. Binnen deze context bent u in staat draagvlak te creëren voor beleid en ontwikkeling, gremia en medewerkers uit te dagen en te bouwen aan een professionele cultuur waarin feedback geven en elkaar aanspreken op gemaakte afspraken en verantwoorden vanzelfsprekend is.

De volgende kernwoorden typeren de persoonlijkheid van de bestuurder:

 • Verbindend.
 • Lef.
 • Empathie.
 • Inspirerend.
 • Sensitief.
 • Humor.
 • Ondernemend.
 • Creatief.

Kenmerkend voor de stijl van leidinggeven zijn:

 • Toegankelijk.
 • Daadkrachtig.
 • Draagvlak creërend.
 • Transparant.
 • Rolvast.

De nieuwe directeur-bestuurder stuurt, reguleert en faciliteert op basis van vertrouwen en respect, geeft ruimte en werkt vanuit inhoud en stelt het belang van het kind en zijn ontwikkeling daarbij centraal. Op basis van ervaring en tactisch vermogen is hij/zij in staat keuzes te maken, prioriteiten te stellen en waar nodig door te pakken en te confronteren. De bestuurder denkt strategisch en handelt planmatig en pragmatisch.

Selectie-eisen en gewenste achtergrond

Om als directeur-bestuurder Nuwelijn – Muzerij succesvol te kunnen functioneren en de gestelde doelstellingen en opdrachten te realiseren, wordt het noodzakelijk geacht dat uit de sollicitatiebrief en het curriculum vitae van de beoogde kandidaat het volgende aantoonbaar blijkt:

 • Academisch werk- en denkniveau; aanvullende recente scholing op het terrein van bedrijfsvoering, verander- en organisatiekunde is zeer gewenst.
 • Affiniteit met en kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs en kinderopvang (peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven).
 • Op de hoogte van de wet- en regelgeving van primair onderwijs, kinderopvang en passend onderwijs of in staat om zich die op korte termijn eigen te maken.
 • Aantoonbaar ruime ervaring als integraal verantwoordelijke leidinggevende, c.q. in een bestuurlijke positie; ervaring met het samenwerken met en aansturen van professionals; inhoudelijke adviezen op hun merites kunnen beoordelen.
 • Onderschrijven van de doelstelling en de grondslag van de Stichting Nuwelijn (het verzorgen van katholiek primair onderwijs) en bereid zijn om aan de vormgeving op loyale wijze medewerking te verlenen.
 • Aantoonbare ervaring met strategische beleidsontwikkeling, implementatie van vastgesteld beleid, kwaliteitszorg, planning & control, financieel management.
 • Vermogen om zich gemakkelijk en effectief te bewegen binnen de regionale samenleving en samenwerkingsverbanden op het gebied van onderwijs, gemeentelijk overleg, politiek, jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk, etc.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 19 augustus a.s. te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 31 augustus a.s. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Ernie Baelde

Contactpersoon

Adviseur Ernie Baelde begeleidt deze procedure. Ernie Baelde is bereikbaar via: ernie.baelde@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 12 58 71 90.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.