Lid Raad van Toezicht – Stichting Kindante

play_arrowPrimair onderwijs (PO), Speciaal onderwijs (SO), Voortgezet onderwijs (VO) placeSittard play_arrowGeplaatst op: 30 september 2021 play_arrowSolliciteren t/m: 27 oktober 2021

Stichting Kindante is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht met een open en toegankelijke houding.

Stichting Kindante verzorgt onderwijs in de gemeenten Beek, Beekdaelen, Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein. Door ons te richten op de kwaliteit van onderwijs met alles wat daarbij hoort, willen wij waarmaken dat het kind altijd voorop staat. Vandaag én morgen. Kindante bestuurt 32 basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs. Dit zijn openbare, bijzondere (katholiek en protestants-christelijk) en algemeen bijzondere scholen. Elke Kindante-school heeft een eigen onderwijskundige aanpak en karakter. Wat ze met elkaar delen is dat ze voortdurend met elkaar in ontwikkeling zijn om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te kunnen bieden, uitgaand van de unieke talenten en behoeften van ieder kind. Gezamenlijk hebben de Kindante-scholen ca. 9.000 leerlingen. Het bestuur en BURO van Kindante werken vanuit Sittard.

Stichting Kindante kent een bestuursmodel met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De Raad van Toezicht telt vijf leden. Het College van Bestuur is tweehoofdig; bestaande uit een voorzitter College van Bestuur en een lid College van Bestuur.

De vacature in de Raad van Toezicht is ontstaan door aanvaarden van een functie elders van het vertrekkende lid.

Informatiepakket

Naast dit profiel is een informatiepakket op te vragen bij office@beteor.nl, dat bestaat uit de volgende documenten:

 • Statuten Kindante
 • Reglement RvT
 • Reglement CvB
 • Toezichtvisie en toezichtkader
 • Code Goed Bestuur
 • Strategisch Beleidsplan
 • Rapport Bestuurlijke visitatie 2020
 • Kindante DNA en kernwaarden MTTG

*De bij de Statuten behorende reglementen RvT en CvB worden op dit moment geactualiseerd.

Daarnaast kunt u uitgebreide informatie vinden op de website van Stichting Kindante: www.kindante.nl en zijn de volgende documenten in te zien:

 • Beleidsnotities
 • GMR-reglement
 • Jaarverslag 2020
 • Inspectierapport 2020

Functieprofiel

Taken Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de verwezenlijking van grondslag, doelstelling en strategie van de stichting. Daarnaast houdt de Raad van Toezicht toezicht op functioneren en handelen van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de door haar in stand gehouden scholen. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad terzijde, fungeert als klankbord en kan het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. De Raad van Toezicht is werkgever van het College van Bestuur (benoeming, schorsing, ontslag, rechtspositie en bezoldiging).

De Raad van Toezicht vergadert zeven maal per jaar. Tenminste 2 maal per jaar vergadert de Raad van Toezicht  met de GMR. De Raad van Toezicht werkt met een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een commissie onderwijs en kwaliteit.

De Raad van Toezicht werkt conform het toezicht kader.

Profielkenmerken voor de (volledige) Raad van Toezicht van Kindante

In zijn gezamenlijkheid vertegenwoordigt de Raad van Toezicht onderstaande kennis en ervaring:

Kennis en ervaring

 • Sensitiviteit voor bestuurlijke verhoudingen. Bijvoorbeeld vanuit ervaring als bestuurder/algemeen directeur van een organisatie die minstens zo groot en complex is als Kindante, of vergelijkbare ervaring.
 • Kennis van en affiniteit met branche en/of primair proces van (primair) onderwijs.
 • Er is financiële, bedrijfseconomische kennis op strategisch/tactisch niveau.
 • Ervaring in/met organisatiekundige en HRM-vraagstukken op strategisch/tactisch niveau.
 • Ervaring in/met maatschappelijke ondernemingen.
 • Er is relevante werkervaring in het bedrijfsleven.
 • Er is ervaring met een toezichtrol; als toezichthouder in een andere organisatie dan wel met het werken met een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen als bestuurder.

Voor alle leden van de Raad van Toezicht gelden onderstaande vaardigheden en persoonlijkheid:

 • Strategisch denkniveau.
 • Vermogen om snel overzicht en inzicht te krijgen in complexe situaties en vraagstukken.
 • Kunnen werken conform governance en hierin rolvast zijn.
 • Proactieve houding en gedrag.
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Brede maatschappelijke belangstelling en in staat om maatschappelijke en politieke effecten te signaleren en overzien.
 • Onafhankelijke geest, denkt kritisch en zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak.
 • Zelfreflecterend vermogen.

Daarnaast verwachten wij:

 • Voeling met geografisch werkgebied van stichting Kindante.
 • Diversiteit aan perspectieven en temperament passende diversiteit: nodig voor vruchtbaar proces van onder meer oordeels- en besluitvorming.
 • Leeftijd: gezien de doelgroep van het basisonderwijs komen enkele leden qua leeftijd in de buurt van ouders van basisschool gaande kinderen.
 • Er is een evenwichtige man/vrouw verdeling.
 • Binding met de ambitie en strategie van stichting Kindante.
 • Bereid en in staat zich voor stichting Kindante in te zetten en daarnaast alle vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.
 • HBO- of academisch denk- en werkniveau.

Voor het nieuwe lid van de Raad van Toezicht gelden onderstaande aanvullende eisen:

Profielkenmerken Lid Raad van Toezicht

Kindante zoekt een lid met deskundigheid en ervaring op het vlak van:

 • Organisatieontwikkeling.
 • Verandermanagement.

Tevens:

 • Ervaring in het onderwijs en/of op het gebied van opleiding en ontwikkeling.
 • Ervaring als toezichthouder is een pré.

Belangrijke persoonlijke kwaliteiten zijn:

 • Een open en toegankelijke houding.
 • Collegiale opstelling ten behoeve van een goede samenwerking.
 • Relativeringsvermogen en humor.
 • Loyaliteit aan de gezamenlijke afspraken en besluiten.
 • Besluitvaardigheid.
 • Doortastend.

Het lid van de Raad van Toezicht neemt zitting in de commissie onderwijs en kwaliteit.

Gezien het belang dat de Raad van Toezicht hecht aan diversiteit gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Verdere belangrijke informatie:

De Raad van Toezicht kent een honorering gebaseerd op advisering van VTOI/NVTK.

Criteria op basis waarvan men geen lid kan worden van de Raad van Toezicht van Kindante kun je vinden in de statuten artikel 10.6 en 10.7.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 27 oktober 2021 te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is eind oktober. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

 

Download het volledige profiel

Organisatie-en-functieprofiel-Lid-Raad-van-Toezicht-St.-Kindante-2-1.pdf
Ernie Baelde

Contactpersoon

Adviseur Ernie Baelde begeleidt deze procedure. Ernie Baelde is bereikbaar via: ernie.baelde@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 12 58 71 90.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.