Onafhankelijk voorzitter – SWV Passend Onderwijs Groningen Ommelanden.

play_arrowSamenwerkingsverband, Voortgezet onderwijs (VO) placeGroningen play_arrowGeplaatst op: 1 november 2019

SWV Passend Onderwijs Groningen Ommelanden is op zoek naar een onafhankelijk voorzitter.

Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden V(S)O 20.02

Vanaf 1 augustus 2014 geldt de wet Passend Onderwijs. Om in de praktijk uitvoering te geven aan het Passend Onderwijs zijn er op regionaal niveau samenwerkingsverbanden ingericht, zo ook in de regio Groningen Ommelanden. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O 20.02 Groningen Ommelanden (verder te noemen SWV GO) vormt een samenwerking tussen twaalf schoolbesturen voor het voortgezet onderwijs en acht schoolbesturen voor voortgezet speciaal onderwijs. Het doel van het SWV GO is het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen in de regio.

Vacature onafhankelijk voorzitter SWV Groningen Ommelanden

In het najaar van 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering van de VO-raad ingestemd met een aantal maatregelen om de Governance van samenwerkingsverbanden passend onderwijs te verbeteren. Een van de maatregelen is om een onafhankelijk lid in het intern toezichthoudend orgaan van het samenwerkingsverband op te nemen. Het bestuur van SWV Groningen Ommelanden zoekt per januari 2020 een onafhankelijk voorzitter die als zodanig onderdeel uitmaakt van het bestuur. De voorzitter wordt – op basis van een door het bestuur vastgestelde profielschets en benoemingsprocedure – benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

Profiel onafhankelijke voorzitter

De onafhankelijke voorzitter van het SWV GO is voorzitter van het NUB (niet-uitvoerend bestuur) en de ALV en speelt een belangrijke rol om tot zorgvuldige besluitvorming te komen. De voorzitter is regisseur van het besluitvormingsproces en heeft als bijzondere taak erop te letten dat alle in het geding zijnde belangen aan bod komen en dat een goede belangenafweging plaats vindt, waarbij alle bestuursleden voldoende ruimte hebben gehad om hun inbreng te leveren.

De voorzitter is de regisseur binnen het NUB en de ALV

 • Is technisch voorzitter zonder stemrecht bij de ALV;
 • Is voorzitter met stemrecht in het NUB;
 • Is besluitvaardig, daadkrachtig en flexibel;
 • Bewaakt de agenda van de ALV en het bestuur conform de jaarplanning;
 • Draagt zorg voor een goede samenwerking met het uitvoerend bestuur;
 • Geeft ruimte voor meningsvorming door alle leden van het niet-uitvoerend bestuur;
 • Draagt ervoor zorg dat het niet-uitvoerend bestuur en het bestuur als een team opereert;
 • Onderhoudt het reglement van de ALV.

De voorzitter is een sparringpartner:

 • Bewaakt de roldiscipline en rolvastheid (ALV en het bestuur);
 • Kan optreden als sparringpartner gedurende besluitvormingsprocessen;
 • Heeft zelfreflectie;
 • Voorziet de ALV en het NUB van reflectie;
 • Stimuleert het lerend vermogen van de ALV en het NUB;
 • Evalueert halfjaarlijks met de ALV het functioneren van de ALV.

De voorzitter is onafhankelijk:

 • Vervult zijn/haar taak onafhankelijk, integer en op professionele wijze;
 • Vervult zijn/haar taak zonder last of ruggenspraak en zonder zakelijk belang;
 • Bekleedt geen andere rol binnen het SWV GO;
 • Is de afgelopen vier jaar niet betrokken is geweest binnen het SWV GO of bij een van de aangesloten scholen/besturen die het SWV GO bedient;
 • Heeft geen lokaal of provinciaal vertegenwoordigende politieke functie in het werkgebied van het SWV GO;
 • Handelt binnen het reglement van de ALV en de statuten van het SWV GO;
 • Is volwaardig lid van het niet-uitvoerend bestuur en heeft daarin stemrecht.
 • De voorzitter is ook technisch voorzitter van de ALV en beschikt daar niet over stemrecht.

De voorzitter heeft kennis van het domein van het SWV GO:

 • Heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • Heeft brede maatschappelijke belangstelling en kennis van maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Heeft bestuurlijke kennis en ervaring van onderwijsorganisaties in een complexe context;
 • Heeft kennis van, inzicht in en affiniteit met onderwijs en jeugdzorg.

Solliciteren?

Wij roepen u op uw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 20 november 2019 te uploaden via de solliciteerknop op onze website. U kunt uw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Download het volledige profiel

Profielschets-Onafhankelijk-Voorzitter-SWV-GO-20.02.pdf

Aanvullend informatiepakket

Jaarstukken-2018.pdfOndersteuningsplan-SWV-2018-2022.pdf
Kees Blokland

Contactpersoon

Adviseur Kees Blokland begeleidt deze procedure. Kees Blokland is bereikbaar via: kees.blokland@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 10 95 29 21.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.