Stichting GOO – lid Raad van Toezicht

play_arrowPrimair onderwijs (PO) placeGemert play_arrowGeplaatst op: 24 juli 2020 play_arrowSolliciteren t/m: 15 september 2020

Stichting GOO is op zoek naar een lid raad van toezicht met een onafhankelijke en kritische opstelling.

Stichting GOO biedt kinderopvang en basisonderwijs aan in de gemeenten Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek. In 18 kindcentra werken opvang en onderwijs intensief samen, waarmee stichting GOO een unieke positie in Nederland inneemt. Ook heeft stichting GOO een Expertisecentrum, waarvan alle kindcentra van stichting GOO gebruik kunnen maken.

Verregaande samenwerking tussen opvang en onderwijs

Bij GOO geloven de medewerkers dat de versmelting van opvang en onderwijs de toekomst is. Zo realiseren zij een doorlopende leerlijn van 0 tot 13 jaar voor 3.000 leerlingen. En het is ook nog praktisch: klaslokaal en opvanglocatie bevinden zich in veel van de kindcentra van stichting GOO onder één dak. Stichting GOO creëert een vertrouwde plek, waar de jongste kinderen geleidelijk kunnen wennen aan school, juffen en meesters, pedagogisch medewerkers en andere kinderen.

Ruimte voor helden

Stichting GOO biedt een vertrouwde omgeving waar kinderen spelen met vriendjes en vriendinnetjes, ontdekken wat zij leuk vinden, nieuwe dingen leren, vallen en weer opstaan. Vanuit gastvrijheid, verbinding en lef begeleiden de medewerkers van stichting GOO kinderen tot zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers. Zij moedigen ze elke dag aan om een stapje verder te zetten, grenzen te ontdekken en die te verleggen. Samen met ouders en partners blijven de mensen van stichting GOO voortdurend in beweging. Dat is GOO.

Bij GOO denken medewerkers vooruit en ontwikkelen nieuwe mogelijkheden in de verbinding tussen opvang en onderwijs. Er wordt ruimte gemaakt om te leren, innoveren en creëren. Vaste patronen worden los gelaten en toekomstgerichte keuzes gemaakt. Op een creatieve manier speelt stichting GOO in op de vraag van het moment. Zodat kinderen alle mogelijkheden krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Deze ambitie tekent zich concreet af in de samenwerking met het lokale Voortgezet Onderwijs in de ontwikkeling van een 10-14 structuur.

Functieprofiel

De Raad van Toezicht vervult een brugfunctie tussen de samenleving en de stichting respectievelijk de kindcentra in het algemeen, en met de achterban daarvan in het bijzonder. De leden van de Raad van Toezicht hebben nadrukkelijk geen bestuurlijke taak, maar dienen erop toe te zien dat het College van Bestuur zijn taken naar behoren vervult. Daarnaast ziet de Raad van Toezicht toe op de kwaliteit van het onderwijs en opvang, in de brede zin van het woord, dus inclusief de cultuur het personeelsbeleid, financiën etc. De Raad van Toezicht beperkt zich hierbij tot de hoofdlijnen van het beleid. De Raad van Toezicht vervult naar de bestuurder de werkgeversrol. De grondslag en doelstelling van de stichting zijn uitgangspunt voor het handelen bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de kindcentra. Het is de taak van de Raad van Toezicht om hierop in het bijzonder toe te zien.

Taak en karakterisering Raad van Toezicht

De taken van de Raad van Toezicht zijn toezicht houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de kindcentra, het bewaken van de doelstelling en de grondslag van de stichting. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad terzijde en adviseert, stimuleert en ondersteunt het College van Bestuur bij maatschappelijke en bestuurlijke netwerkvorming. Bij de vervulling van haar taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting.

De Raad van Toezicht vertegenwoordigt

 • Verschillende invalshoeken, zoals die van cultuur van de organisatie, onderwijs, kinderopvang, personeel, financiën en juridische aangelegenheden.
 • De omgeving van de organisatie, maatschappelijk en regionaal, doordat de leden van de raad deel uitmaken van netwerken waar zij kennis kunnen nemen van beleidsmatig interessante informatie.
 • Algemene deskundigheden die van belang zijn voor een toezichthoudend orgaan.
 • De dagelijkse werkomgeving van de leden van de Raad van Toezicht dient als klankbord voor de bestuurders. De leden van de raad signaleren via hun netwerk relevante ontwikkelingen in maatschappij.

Samenstelling en functioneren Raad van Toezicht

Het gaat bij de samenstelling van een Raad van Toezicht niet om aparte portefeuilles, maar om aandachtsgebieden. Voor de Raad van Toezicht van de stichting zijn in ieder geval de volgende invalshoeken relevant:

 • bestuur en overheid, met name vanwege beleid kindcentra, maar ook vanwege regionale belangen (huisvesting) en eventuele gemeentelijke subsidies;
 • opvoeding en onderwijs, met name vanwege strategisch beleid kindcentra;
 • P&O;
 • financiële systemen.

De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit vijf personen en dient te functioneren als team: een collegiaal functionerend orgaan, een beslissingsorgaan dat collectief besluiten neemt waarop leden zowel collectief als individueel aanspreekbaar zijn. Dit betekent:

 • dat er binnen de Raad van Toezicht sprake is van transparantie, vertrouwen en een eerlijke en open communicatie;
 • dat leden van de raad moeten kunnen samenwerken, hun individuele karakters moeten niet botsen;
 • niet dat er sprake moet zijn van gelijkvormigheid; variatie in persoonlijkheden is immers noodzakelijk wil het team tot een goede prestatie komen;
 • dat individuele leden, bij een afwijkend standpunt van een door de Raad van Toezicht genomen besluit, geen persoonlijke meningen en standpunten naar buiten toe brengen.

Inrichting

 • Voor de leden van de Raad van Toezicht van Stichting GOO (RvT-GOO) worden profielen opgesteld die zijn afgestemd op hun taken en bevoegdheden. Deze profielen worden openbaar gemaakt.
 • Ten aanzien van de RvT-GOO wordt duidelijk omschreven wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft.
 • Leden van de RvT-GOO hebben een van tevoren vastgestelde zittingstermijn, waarbij is geregeld hoe wordt gehandeld aan het einde van deze termijn. De totale zittingsduur van een lid van de RvT-GOO bedraagt maximaal 9 jaar (3 x 3 jaar).
 • De RvT-GOO treedt als eenheid naar buiten.
 • De RvT-GOO kent een vergaderfrequentie van 7 per jaar, daarnaast worden kindcentra bezocht en vindt er twee keer per jaar overleg plaats met de GOO raad.
 • De voorzitter en vicevoorzitter hebben twee weken voor elke Raad van Toezicht-vergadering een voorbespreking over de invulling van de agenda.
 • De RvT-GOO is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en professionaliseringsactiviteiten en evalueert deze jaarlijks. De uitkomsten van de evaluatie bespreekt de RvT-GOO met het bestuur.

Onafhankelijkheid

 • Ieder lid van de RvT-GOO dient zich ten opzichte van medeleden, het bestuur en ieder deelbelang van de organisatie onafhankelijk en kritisch te kunnen opstellen. Dit geldt derhalve ook voor leden van de RvT-GOO die op basis van enige voordracht zijn benoemd.
 • Een lid van de RvT-GOO kan niet tegelijkertijd de functie van bestuurder vervullen bij een andere organisatie in dezelfde sector. Een lid van het intern toezicht kan ook niet tegelijkertijd de functie van bestuurder vervullen bij een organisatie in een aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied.
 • Een lid van de RvT-GOO kan geen lid van een Raad van Toezicht zijn bij een andere organisatie in dezelfde of aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied.
 • Een lid van de RvT-GOO meldt een potentieel tegenstrijdig belang bij de voorzitter van de RvT-GOO.
 • Hoofd- en (on)betaalde nevenfuncties van de RvT-GOO worden gemeld bij de voorzitter van de RvT-GOO en vermeld in het jaarverslag.
 • Iedere schijn van belangenverstrengeling tussen de organisatie en het intern toezicht wordt voorkomen.

Profielschets Raad van Toezicht

Hieronder volgen de eisen en competenties die worden gesteld aan de leden van de Raad van Toezicht. Het is niet de bedoeling, en ook onmogelijk, dat ieder lid van de Raad van Toezicht voldoet aan al deze eisen en competenties. De bedoeling is dat de Raad van Toezicht zodanig wordt samengesteld dat de raad als collectief aan deze vaardigheden en competenties bezit.

Profielschets individuele leden Raad van Toezicht:

 • Onderschrijft de grondslag van de stichting van harte en draagt deze uit in woord en wandel.
 • Heeft academisch denk- en werkniveau.
 • Heeft (brede) maatschappelijke en bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving.
 • Is onpartijdig en onafhankelijk.
 • Is vaardig in het samenwerken in een team.
 • Heeft oog voor maatschappelijke, onderwijskundige ontwikkelingen en voor ontwikkelingen op gebied van kinderopvang en kan deze duiden in relatie tot de stichting.
 • Heeft inzicht en inlevingsvermogen in het functioneren van de stichtingen.
 • Is besluitvaardig, slagvaardig, heeft oordeelsvermogen en is kritisch.
 • Is bereikbaar en beschikbaar voor het uitoefenen van deze functie.
 • Is representatief voor de Raad van Toezicht.
 • Heeft een relevant netwerk.

Specifieke eis voor de functie van lid Raad van Toezicht:

 • Heeft kennis en ervaring op het gebied van HRM en juridische aspecten.

Specifieke eis voor de functie van vicevoorzitter Raad van Toezicht.

 • Heeft kennis en ervaring op het gebied van organisatiekunde/veranderprocessen.

Omdat de vicevoorzitter tevens met ingang van 1 januari 2023 beoogd voorzitter is, worden hieronder tevens de aanvullende eisen voor de voorzitter benoemd:

 • Heeft het vermogen om met een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen.
 • Hanteert een stijl die meer op een collegiale, bindende en structurele wijze, dan op een autocratische manier leidinggevend is.
 • Beschikt over goede/uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Beschikt over analytisch denkvermogen.
 • Is extern gezaghebbend (representatie, rol in de kring van de achterban van de stichting).
 • Is intern gezaghebbend (samenbindend optreden, waar nodig correctief optreden).
 • Heeft zicht op processen van informatievoorziening en besluitvorming.
 • Heeft zicht op eigen werkzaamheden, op die van de overige leden en commissies van de Raad van Toezicht en die van het College van Bestuur, en is capabel daarin stimulerend of corrigerend op te treden.
 • Beschikt over vaardigheden om vergaderingen op een goede wijze te kunnen voorzitten.
 • Is beschikbaar voor tussentijds overleg.
 • Heeft tijd beschikbaar voor voorbereiding informatievoorziening en besluitvorming, intern overleg en ontmoetingen plus aanwezigheid bij ‘events’ van de onderwijsorganisatie.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 15 september a.s. te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is 6 oktober a.s. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Download het volledige profiel

Organisatie-en-functieprofiel-vicevoorzitter-en-lid-Raad-van-Toezicht-Stichting-GOO.pdf
Ernie Baelde

Contactpersoon

Adviseur Ernie Baelde begeleidt deze procedure. Ernie Baelde is bereikbaar via: ernie.baelde@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 12 58 71 90.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.