Voorzitter College van Bestuur – Petrus Canisius College Alkmaar

play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeAlkmaar play_arrow1.0 fte play_arrowGeplaatst op: 1 juli 2020 play_arrowSolliciteren t/m: 15 september 2020

Petrus Canisius College is op zoek naar een Voorzitter College van Bestuur met passie voor en bestuurlijke ervaring in het onderwijs.

Het Petrus Canisius College (PCC) is een actieve katholieke scholengemeenschap voor vwo, havo, mavo en vmbo, gevestigd op vijf locaties in Alkmaar, Bergen en Heiloo, met ca. 2.650 leerlingen en 300 medewerkers. Een enthousiast team van docenten, ondersteunend personeel en leidinggevenden staat borg voor goed onderwijs op aantrekkelijke decentrale locaties. Een team dat ook veel extra’s te bieden heeft voor de leerlingen. De voorzitter College van Bestuur (CvB) vormt samen met de directeuren van de vestigingen het centraal directie overleg (CDO). De leden van het CDO dragen ieder de verantwoordelijkheid voor een of meerdere portefeuilles. Het CDO en de vijf vestigingen worden ondersteund door het servicebureau, bestaande uit de centrale administratie en het bestuursbureau. De voorzitter CvB is eindverantwoordelijk en daarmee integraal verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit, voor een financieel gezonde organisatie en voor een adequate huisvesting. De voorzitter CvB is q.q. bestuurder van de vastgoedstichtingen van het PCC.

Het Petrus Canisius College (PCC) zoekt per 1 augustus 2020 een voorzitter van het College van Bestuur met passie voor en bestuurlijke ervaring in het onderwijs, gekoppeld aan relevante kennis van en ervaring met bedrijfsvoering, vastgoed en financiën. Een gedreven vrouw of man die in staat is om integraal eindverantwoordelijkheid te dragen en de scholengemeenschap regionaal stevig weet te positioneren. Een academicus met aantoonbare resultaten binnen complexe en dynamische (onderwijs)organisaties op eindverantwoordelijk niveau.

Functieprofiel nieuwe voorzitter CvB (Bestuurder) van het PCC

Ervaren eindverantwoordelijke bestuurder, visionair, strateeg, verbinder, ondernemend, bedrijfsmatig sterk, zichtbaar en toegankelijk.

Kerncompetenties van de voorzitter CvB

De bestuurder heeft een academisch werk- en denkniveau, staat dicht bij de vestigingen, kent de scholen, is zichtbaar en benaderbaar. Hij heeft een sterk ontwikkeld analytisch en strategisch vermogen, is in staat om helpende antwoorden te vinden in niet-alledaagse vraagstukken, communiceert helder en zorgt ervoor dat mensen zich verbonden voelen. Hij bestuurt vanuit vertrouwen, geeft ruimte voor initiatieven van ‘onderop’, bevraagt, stimuleert, enthousiasmeert en is gericht op het creëren van goede randvoorwaarden voor de vestigingen en het servicebureau zodat zij optimaal kunnen functioneren.

De bestuurder is een besluitvaardige, inspirerende en initiatiefrijke aanvoerder, gericht op ontwikkeling en resultaat. Hij geeft mensen de ruimte en verantwoordelijkheden. Hij benut diversiteit, geeft inhoud aan aantrekkelijk werkgeverschap en stimulerend personeelsbeleid en daagt mensen uit om van elkaar te leren. Hij stelt heldere kaders, bestuurt op hoofdlijnen, luistert, is overtuigend en daadkrachtig. Kortom, een sterke communicator.

Hij heeft oog voor kwaliteitsverbetering en is in staat om de organisatie door te ontwikkelen via de uitvoering van het strategisch beleidsplan (schoolplan 2019-2023 Kansen, kwaliteit en ondernemerschap) en de medewerkers daarin mee te nemen. De bestuurder heeft kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot onderwijs en politiek-bestuurlijke processen in de regio. Hij beweegt zich gemakkelijk in relevante netwerken en samenwerking met externe partners zoals gemeenten en andere schoolbesturen, is sterk in projectmatig werken en in staat om het PCC succesvol extern te profileren.

De nieuwe bestuurder werkt aan het PCC-beeld (PCC is meer dan de afzonderlijke vijf vestigingen). Hij geeft vanuit zijn (onderwijskundige) visie weliswaar ruimte aan de vestigingen daar waar het kan, maar bewaakt de samenhang en afstemming tussen de vestigingen.

De focus van de nieuwe bestuurder

1. In het contact met de buitenwereld

De voorzitter van het eenhoofdige CvB is op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs en de politiek-bestuurlijke processen in de regio. Hij weet met gezag samen te werken en te onderhandelen met externe partners zoals met besturen van andere onderwijsinstellingen en overheden. Gezien de verwachte krimp zal de nieuwe bestuurder veel aandacht en tijd moeten besteden aan de contacten in de regio Noord-Kennemerland, gericht op het concretiseren van samenwerkingsmogelijkheden met de andere VO-besturen. Als boegbeeld is de bestuurder van PCC hierin leidend en extern gericht op duurzame samenwerking in het belang van het onderwijs aan en het onderwijsaanbod voor de leerlingen, waarbij hij uitgaat van de eigen kracht van de school binnen het regionale onderwijs- en bestuurlijke krachtenveld. Hij weet het PCC stevig te positioneren en durft hierbij vernieuwend te zijn en gebaande paden te verlaten. De bestuurder heeft gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen en doorzettingsvermogen om belangrijke zaken voor het PCC in het bijzonder en voor de leerlingen in het algemeen voor elkaar te krijgen.

2. Onderwijskundige eindverantwoordelijkheid

Hij heeft een heldere, eigentijdse visie op (secundair) onderwijs en kennis van onderwijsstrategie aansluitend bij de onderwijs- en organisatiekwaliteiten die binnen PCC aanwezig zijn. Hoewel eindverantwoordelijk voor de onderwijsresultaten, is de daadwerkelijke uitvoering van onderwijs gemandateerd aan de directeuren op de locaties van het PCC. De bestuurder geeft sturing aan de wijze waarop zij effectief werken aan de verdere onderwijskundige vernieuwing en groei van het PCC met enthousiaste leerlingen, tevreden ouders en vitale medewerkers. Met inspirerend leiderschap weet hij hun effectiviteit verder te vergroten. Hij sluit aan op de lopende onderwijsontwikkelingen binnen het PCC, waarbij inhoudelijke focuspunten zijn: doorlopende leerlijnen tussen de vestigingen en verdere ontwikkeling van de ingezette lerende cultuur. Bij al zijn activiteiten werkt de bestuurder verder aan een leerlinggerichte en professionele organisatie, waarbij hij op de werkvloer zichtbaar en toegankelijk is. Empathisch en met oog en waardering voor verschillen staat de bestuurder boven de partijen, wat hem de mogelijkheid biedt om samenwerkingsgericht bruggen te bouwen. Vanuit zijn passie krijgt hij mensen in beweging. De bestuurder zorgt ervoor dat de juiste besluiten aan de juiste tafel genomen worden.

3. Integraal verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en financiën

De voorzitter van het CvB legt prioriteit bij de bedrijfsmatige besturing van de school. Hij beschikt over ondernemerschap, ziet kansen voor de organisatie in de omgeving en weet deze effectief te benutten. Hij heeft financiële kennis, weet cijfers te duiden en is in staat de inkomsten optimaal te benutten en de uitgaven te beheersen.

De brede verantwoordelijkheid vergt uiteraard veel van de competenties die nodig zijn om deze uitdagende functie te vervullen. Kennis en ervaring op het gebied van vastgoedbeheer, huisvesting en financiën is wenselijk. De bestuurder is integraal verantwoordelijk voor een solide bedrijfsvoering, een adequate facilitaire ondersteuning van het onderwijs en een gezonde financiële positie van het PCC. Hij is in staat als bestuurder van twee vastgoedstichtingen de vastgoedportefeuille adequaat te beheren, het bedrijfskundig inzicht in de verschillende sectoren binnen de school (vmbo, havo, vwo) te creëren en hiermee het sturingsmechanisme te versterken. Dit vraagt veel van zijn waarnemings- en analytische vermogen; de bestuurder weet ‘de thermometer in de organisatie te steken’ en in te spelen op wat hij observeert. Hij herkent verbeterkansen en weet deze te benutten.

De opdracht voor de voorzitter van het CvB

 • Heroriëntatie op de inrichting van het onderwijs, samen met externe partners komen tot een toekomstbestendig scenario voor goed onderwijs in de regio. Dit betekent dat de nieuwe bestuurder een goede netwerker is. Tevens wordt daarbij de nodige slagkracht gevraagd en het vermogen woorden om te zetten in daden.
 • Versterken van het PCC profiel en de interne samenhang door samen met Raad van Toezicht, CDO, servicebureau en MR een heldere besturingsfilosofie te ontwikkelen waarin de diverse geledingen goed gepositioneerd worden.
 • Regie houden op het proces van onderwijsvernieuwing en ontwikkeling richting de toekomst. Samen met de directeuren vorm en inhoud geven aan dit proces.
 • De bestuurder wordt geacht om korte tijd na indiensttreding samen met de controller, het servicebureau en de directeuren te komen tot een heldere SWOT-analyse, op basis waarvan hij een voorstel doet aan de RvT voor een meerjarenvisie op de financiën en de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille annex huisvesting van het PCC.

Functieniveau en aanstelling

 • Schaal B3-5 conform cao-bestuurders VO.
 • 1,0 fte.

Selectie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft ruime ervaring in het leiden van complexe organisaties met hoogopgeleide professionals.
 • Deskundig op het gebied van financiën.
 • Aantoonbare kennis van en affiniteit met het onderwijs.

Selectiewensen

 • Ervaring in het VO.
 • Bestuurlijke ervaring.
 • Kennis en ervaring met betrekking tot vastgoedbeheer.

Solliciteren?

We roepen u op om uw cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 15 september a.s. te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 23 september 2020. U kunt uw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

 

Download het volledige profiel

School-en-functieprofiel-Voorzitter-College-van-Bestuur-Petrus-Canisius-College-Alkmaar-010720.pdf
Sjoerd Molenaar

Contactpersoon

Adviseur Sjoerd Molenaar begeleidt deze procedure. Sjoerd Molenaar is bereikbaar via: sjoerd.molenaar@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 53 50 39 64.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.