Voorzitter College van Bestuur – Prisma scholengroep Goes

Logo Prisma
play_arrowPrimair onderwijs (PO) placeGoes play_arrow1.0 fte play_arrowGeplaatst op: 10 juli 2020 play_arrowSolliciteren t/m: 31 augustus 2020

Prisma scholengroep is op zoek naar een open en directe Voorzitter College van Bestuur in Goes.

Prisma scholengroep is de organisatie die is voortgekomen uit de fusie tussen Stichting Prisma en Stichting Katholiek Onderwijs Borsele. Prisma scholengroep bestaat uit 13 scholen verdeeld over 13 locaties in Noord- en Midden-Zeeland. Het gaat om 10 RK-scholen, 2 interconfessionele scholen en 1 school voor algemeen bijzonder onderwijs. Bij stichting Prisma werken ongeveer 250 medewerkers en volgen 2.300 kinderen onderwijs . De Prisma Scholengroep staat voor kwalitatief goed onderwijs. De kinderen worden steeds écht centraal gesteld. Binnen Prisma Scholengroep is ruimte voor diversiteit van de scholen.

Prisma scholengroep, heeft de volgende kernwaarden:

 • respect voor diversiteit
 • veilige omgeving
 • identiteit
 • kwaliteit
 • coöperatief

Iedereen binnen de organisatie mag zijn wie hij is en kan zichzelf ontplooien in een veilige omgeving. Binnen Prisma Scholengroep wordt gewerkt vanuit waarden en normen die voortkomen uit de (katholieke en interconfessionele) identiteit. Medewerkers van Prisma Scholengroep beseffen dat ze elkaar nodig hebben voor een optimale ontwikkeling. Daarvoor is samenwerking met alle betrokkenen van groot belang. Prisma scholengroep levert een hoge kwaliteit. Wat Prisma Scholengroep doet, doet ze planmatig en goed.

Dit missie statement is waar Prisma Scholengroep voor staat:

Wij brengen goed onderwijs, een uitdagende leertijd voor kinderen, goede professionele werksfeer. Kortom wij staan voor kwaliteit.

Functieprofiel

De functie

 • Functieniveau: conform cao-Bestuurders PO
 • Betrekkingsomvang: 1,0 fte
 • Aanstelling: 1 januari 2021

Context

Prisma Scholengroep is een organisatie die goed bekend staat. Zij neemt regelmatig in de regio een voortrekkersrol in. Binnen de cultuur van Prisma Scholengroep hecht men veel waarde aan de menselijke maat.

De voorzitter van het College van Bestuur draagt zorg voor de beleidsontwikkeling, de beleidsvoorbereiding- en uitvoering op de diverse beleidsterreinen, en geeft leiding en sturing aan de schoolorganisatie.

De voorzitter van het College van Bestuur werkt nauw samen met het lid College van Bestuur, de staforganisatie en de directeuren van de scholen. Na de fusie (inmiddels bijna twee jaar geleden) heeft het College van Bestuur tijdelijk uit drie functionarissen bestaan. Met ingang van 1 januari 2021 wordt, zoals vooraf gepland, terug gegaan naar een tweehoofdig College van Bestuur.

De voorzitter van het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de Prisma Scholengroep, met de portefeuilles onderwijs en HR. Het lid College van Bestuur behartigt de portefeuilles financiën, huisvesting en facilitaire zaken. Beide bestuurders werken nauw met elkaar samen.

Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij een goede verbinding met de buitenwereld heeft en het netwerk actief onderhoudt en uitbouwt.

Het College van Bestuur vervult een beleidsbepalende rol. De schooldirecteuren zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de integrale beleidsdoelstellingen op schoolniveau, alsmede voor de uitvoering daarvan. In het managementstatuut zijn de taken en bevoegdheden van het College van Bestuur en de schooldirecteuren vastgelegd. De directeuren en het College van Bestuur hebben regelmatig overleg met elkaar in het directeurenberaad. Het past bij de organisatie dat de bestuurders dicht bij de directeuren en de scholen staan en weten wat er speelt.

De Scholengroep kent een Raad van Toezicht die het in de statuten en het eigen reglement nader omschreven toezicht uitoefent.

De opdracht

 • Verder bouwen aan één organisatie. Goede opvolging geven aan de fusie. Behouden van de cultuur en stabiliteit van de organisatie.
 • Proces van IKC-vorming samen met de scholen door ontwikkelen. Aansluiten bij de diversiteit die de omgeving hierin vraagt.
 • Actief en proactief beleid ontwikkelen om het (toekomstige) lerarentekort op te kunnen vangen. Sturen op het werven en behouden van goed personeel.
 • Sturen op uitvoering van het strategisch plan. Samen met de directeuren koers hierop houden.
 • Vorm en inhoud blijven geven aan de identiteit van Prisma Scholengroep.
 • De eigen rol herijken. Verantwoordelijkheden daar leggen waar ze horen en gebruik maken van de kwaliteiten van de medewerkers in de organisatie.
 • Actief relevante netwerken benutten in de regio om goed de aansluiting voor Prisma Scholengroep te blijven behouden en hierin voor Prisma Scholengroep positie in te kunnen nemen.
 • Sturen, coachen en faciliteren van directeuren en stafmedewerkers. Hen uitdagen en verder helpen in hun ontwikkeling, eigenaarschap verder stimuleren en verantwoordelijkheden daar laten waar ze horen.
 • Verder ontwikkelen van een goede samenwerking met de GMR met respect voor ieders rol.
 • Sturen op verdere onderwijsontwikkeling. Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de samenleving (o.a. digitalisering) zodat hierop tijdig geanticipeerd wordt.

Persoonlijkheidsprofiel

 • Open, transparant en direct
 • Toegankelijk en benaderbaar
 • Authentiek
 • Mensgericht en zakelijk
 • Integer
 • Krijgt en geeft vertrouwen
 • Inspirator
 • Humor
 • Analytisch
 • Ondernemerschap en lef
 • Zelfstarter
 • Proactief
 • Durft door te pakken als nodig

Selectie-eisen

 • HBO+/academisch werk- en denkniveau.
 • Inzicht in organisatie en bedrijfsvoering van een complexe organisatie.
 • Kennis en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot onderwijs.
 • Ruime ervaring in het leiding geven aan professionals.

Selectiewensen

 • Brede kennis van (de ontwikkelingen in) bij voorkeur het primair onderwijs.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 31 augustus a.s. te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 14 september 2020. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Download het volledige profiel

Organisatie-en-functieprofiel-Voorzitter-College-van-Bestuur-Prisma-Scholengroep-Goes-150720.pdf

Aanvullend informatiepakket

A-S2-Strategisch-beleidsplan-19-23-Prisma-scholengroep.pdfP-F1.1-voorzitter-CvB-Prisma-scholengroep.pdf
Ernie Baelde

Contactpersoon

Adviseur Ernie Baelde begeleidt deze procedure. Ernie Baelde is bereikbaar via: ernie.baelde@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 12 58 71 90.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.