Directielid atheneum

Ingevulde vacature

Organisatie

Geplaatst op:

Solliciteren t/m:

Profiel

Directielid atheneum - RSG Enkhuizen

Informatie: neem contact op met Lydia van Deelen, tel. 06-55898565; lydia.van.deelen@beteor.nl.

De RSG Enkhuizen biedt mavo-, havo- en atheneumonderwijs aan circa 1500 leerlingen. De RSG Enkhuizen is een openbare school en draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving, met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. Essentiële kenmerken van het openbaar onderwijs zijn pluriformiteit, algemene toegankelijkheid, bereikbaarheid en neutraliteit ten aanzien van godsdienst en levensbeschouwing. De wezenskenmerken van openbaar onderwijs leiden tot een vijftal kernwaarden: 1. iedere leerling welkom, 2. iedereen benoembaar, 3. wederzijds respect, 4. waarden & normen en 5. van & voor de samenleving. De RSG Enkhuizen geeft deze kernwaarden inhoud in de dagelijkse praktijk in de manier waarop wij met elkaar omgaan in de school, maar ook door gedurende het jaar veel aandacht te besteden aan brede vorming en het bieden van een programma voor burgerschap. 
De missie van de school luidt: “EEN LEVENDE SCHOOL, EEN SCHOOL VOOR JE LEVEN!”
De wereld om ons heen verandert razendsnel. Hoe de samenleving in de toekomst eruit gaat zien is onzeker. De mensen die op de RSG werken geloven dat het aan hen is de leerlingen zodanig voor te bereiden dat zij ook in deze ‘nieuwe’ toekomst succesvol kunnen zijn. Om dit te bereiken moeten leerlingen Leren Leren, Leren Leven en Leren Kiezen.

In het schoolplan 2020 – 2024 zijn richtinggevende keuzes gemaakt. Door brede vorming en een doelgerichte aanpak van het mentoraat kan de school leerlingen beter voorbereiden op het leven na het halen van hun diploma. Bij de RSG gaat brede vorming over het bijbrengen van die kennis, vaardigheden en gedrag die je nodig hebt om mee te doen in de maatschappij. De RSG ambitie is groot: de school gaat ervoor dat alle leerlingen zonder vertraging hun diploma halen. Dit terwijl een hoog percentage leerlingen ook nog extra vakken volgt. 

In alle drie de afdelingen (vmbo-t, havo en atheneum) werken de teams aan de implementatie van deze belangrijke speerpunten rekening houdend met hun eigen doelgroep leerlingen. Een transitieteam samengesteld uit directieleden en docenten (de voortrekkers) dragen zorg voor het totale implementatieproces. Elk directielid is eigenaar van een aantal speerpunten.

De school is opgedeeld in vier onderwijsteams en kent daarnaast drie afdelingen met onderwijsondersteunend personeel. De schoolleiding wordt gevormd door de voorzitter CvB en vier directieleden.

De RSG Enkhuizen staat in een krimpregio. Daarnaast komen verschillende uitdagingen op de school af zoals bijvoorbeeld het landelijke lerarentekort en de toenemende eisen die worden gesteld aan kwaliteit en professionalisering. De RSG is een gezonde en sterke school, toch is deze context de aanleiding om te komen tot intensivering van de samenwerking in de regio. Er loopt in dit verband een onderzoek naar de haalbaarheid van een bestuurlijke fusie met het Martinuscollege in Grootebroek.


De opdracht
Het nieuwe directielid:
• is verantwoordelijk voor de beleidsterreinen onderwijs, organisatie en personeel voor wat  
betreft de dagelijkse gang van zaken en de vertaling van algemeen schoolbeleid naar de 
verdere ontwikkeling van de afdeling atheneum
• ontwikkelt samen met de andere leden van de directie het centrale beleid van school
• draagt bij aan de implementatie van door de directie vastgesteld beleid
• draagt bij aan de optimalisering van de samenwerking in de schoolleiding
• vertaalt de onderwijsambities op een constructieve wijze naar de eigen afdeling
• draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs in zijn/haar afdeling
• geeft sturing aan het veranderingsproces op basis van de onderwijsvisie van de school en begeleidt medewerkers
• geeft (mede) uitvoering aan het personeelsbeleid en de personeelszorg voor de eigen afdeling
• geeft in coachende stijl leiding aan de teamleden van de afdeling. 


Persoonlijk profiel
Het nieuwe directielid:
• is doelgericht
• is positief
• is strategisch gericht op zowel de korte als lange termijndoelen
• is open, mensgericht, benaderbaar
• kan relativeren en heeft humor
• is duidelijk en recht door zee
• kan verschillende belangen verbinden
• geeft vertrouwen en verantwoordelijkheid
• heeft analytisch vermogen
• heeft een onderzoekende houding
• heeft reflectief vermogen
• is een teamplayer. 


Selectie-eisen
Het nieuwe directielid:
• beschikt over een brede kennis van het voortgezet onderwijs
• heeft ervaring als leidinggevende in het onderwijs
• heeft een academisch werk- en denkniveau
• communiceert vaardig en effectief.


Selectiewensen
Het nieuwe directielid:
• heeft lesgevende ervaring
• heeft ervaring met teamontwikkeling
• heeft affiniteit en ervaring met de doelgroep
• heeft ervaring met eindexamensystematiek
• heeft ervaring met het implementeren van organisatie- en onderwijsveranderingen
• heeft ervaring met digitalisering in onderwijsleerprocessen
• heeft ervaring met evidence informed werken.

Informatie: 
Neem contact op met Lydia van Deelen, tel. 06-55898565; lydia.van.deelen@beteor.nl 

Dit is een korte samenvatting. Gaat u solliciteren?

U vindt het volledige organisatie- en functieprofiel hieronder.
NB Dit geldt niet bij interim-vacatures.

Download het volledige profiel

Belangrijke informatie

9, 13 en 17 juni Kennismakingsgesprekken

21 juni Voorselectiegesprekken

27 juni Eerste sollicitatieronde

4 juli Tweede sollicitatieronde


Neem contact op met Marita Vreugdenhil

Wil je graag in contact komen met de adviseur voordat je besluit om te solliciteren? Bel of mail dan gerust.

Veelgestelde vragen

Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda. Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.
In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.