Rector Gymnasium Apeldoorn

Organisatie

Geplaatst op:

Solliciteren t/m:

Profiel

Een ervaren en op samenwerking gerichte Rector voor het Apeldoorns Gymnasium.

Gymnasium Apeldoorn 
Het Gymnasium Apeldoorn is een categoriaal gymnasium. De in 1913 opgerichte school biedt onderwijs aan een kleine zeshonderd leerlingen. Gymnasiale vorming, academische voorbereiding, internationale oriëntatie en het ontwikkelen van een brede blik op de wereld krijgen ruim aandacht op school. Gymnasium betekent extra uitdagingen in de vorm van de klassieke talen Latijn en Grieks en er is gekozen voor het profiel van GeoFuture School. Het Gymnasium Apeldoorn is een Geo Future School (GFS). Juist in deze tijd vinden we het belangrijk dat leerlingen kennismaken met de grote uitdagingen waar wij als samenleving voor staan: duurzaamheid, gezondheid, leefbaarheid, veiligheid en rechtvaardigheid. De school maakt deel uit van de maatschappij en daarom zoeken we nadrukkelijk de verbinding met de buitenwereld. Het Gymnasium Apeldoorn stimuleert iedere leerling om zich, door middel van reflecteren op eigen gedrag, op het gebied van persoonlijke kwaliteiten te blijven ontplooien. De school heeft vier kernwaarden die de visie dragen: 
– Nieuwsgierig: Onze leerlingen zijn nieuwsgierig en wij zijn nieuwsgierig naar onze leerlingen.  
– Betrokken: Wij zijn betrokken bij onze leerlingen en de maatschappij.  
– Onderscheidend: Je mag van ons anders en dus jezelf zijn.  
– Samen: Samen, want leren doe je met en van elkaar. 

De school heeft een betrokken en bevlogen team. Door de kleinschaligheid kennen collega’s elkaar en de leerlingen goed en wordt iedereen gezien en gekend. De school kent een familiaire cultuur en een gemoedelijke sfeer. Het gymnasium Apeldoorn is te typeren als een school waarbij nog vaak traditioneel degelijk wordt lesgegeven en waarbij (vaak buiten het reguliere curriculum om) voor leerlingen veel ruimte is voor extra interessegebieden en individuele mogelijkheden op bijvoorbeeld het gebied van filosofie, cultuur (toneel/drama), sport (schaken, Olympiade) en maatschappelijke ontwikkelingen en politiek (Model United Nations-conferenties en uitwisselingen). De school wenst verder te ontwikkelen naar een meer professionele cultuur waarbij de schoolleiding meer stuurt, leiding neemt en elkaar aanspreken meer vanzelfsprekend wordt. De organisatie en het duidelijk beleggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de aansturing dienen hiertoe ondersteunend ingevuld te worden. De school kent weinig of geen traditie met betrekking tot het zorgvuldig vastleggen van afspraken en beleid in notities en (beleids)documenten. Hierdoor bestaat er regelmatig onduidelijkheid over wat nu de afspraken zijn en wie waar precies over gaat. De school ondervindt stevige concurrentie in Apeldoorn en de noodzaak van onderscheidende profilering en extra leerlingen worden gevoeld. Het gymnasium staat voor een substantiële financiële opgave. De school heeft in korte tijd veel wisselingen van rector gekend. Dat heeft onrust veroorzaakt. Hierover is intensief gesproken in de schoolleiding en met het team. 

Kort en goed omvat deze functie verschillende uitdagingen én mooie kansen. Dit vraagt een breed ervaren onderwijskundig leider die het gymnasiale karakter van de school aanvoelt en tevens besluitvaardig en doortastend de kwaliteiten vanuit de school optimaal benut zonder het overzicht, de doelen en het behalen van de beoogde resultaten uit het oog te verliezen. We zijn op zoek naar een rector die in een relatief kleinschalige school, waarbij zijn/haar nabijheid en professionele distantie goed in balans zijn. Een rector die een stevige en gevarieerde interne opdracht aankan met de nodige uitdagingen en die een actieve en constructieve bijdrage levert aan de VOG-brede beleidsagenda en verdere groepsontwikkeling samen met de andere directeuren en rectoren. Iemand die zich voor langere tijd wil verbinden aan de school en de Veluwse Onderwijsgroep met haar boeiende dynamiek en ruime ontwikkelmogelijkheden.

Rector Apeldoorns Gymnasium
De vacature betreft de functie van rector die verantwoordelijk is voor de hele school, binnen de strategische kaders van de Veluwse Onderwijsgroep. De dagelijkse leiding bestaat naast de rector tevens uit twee afdelingsleiders. Deze afdelingsleiders zijn samen met hun team resultaatverantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen in de betreffende afdeling. De rector maakt onderdeel uit van het directieoverleg VO binnen de Veluwse Onderwijsgroep, levert daaraan een inhoudelijke bijdrage op het niveau van de groep. De rector legt verantwoording af aan de algemeen directeur voortgezet onderwijs van de Veluwse Onderwijsgroep.

De opdracht van de rector luidt: 
 • Het managementteam van het Gymnasium meer leidinggevend in positie brengen. Het managementteam moet worden verkleind van drie afdelingsleiders naar twee afdelingsleiders. Het team van de school verder ontwikkelen naar een organisatie met een professionele cultuur;  
 • Inrichten van de teams zodat zij resultaatverantwoordelijk worden voor de verbetering van de huidige onderwijsresultaten en zorgen voor een goede begeleiding;  
 • Bij de school afgesproken- en passende onderwijsinnovaties initiëren en faciliteren en het realiseren en borgen van verbetering van de kwaliteit en (onderwijs)opbrengsten (IDU);  
 • Versterken en krachtiger uitdragen van een herkenbaar en onderscheidend profiel van de school wat resulteert in een duurzame levensvatbaarheid van de school onder meer blijkend uit een gelijkblijvend dan wel groeiend marktaandeel;  
 • Bouwen aan en borgen van een structureel financieel gezonde huishouding;  
 •  Als teamspeler in het directieoverleg van de Veluwse Onderwijsgroep een bijdrage leveren aan het realiseren van de beleidsagenda VO, welke voortkomt uit het strategisch perspectief van de Veluwse Onderwijsgroep. Dit betekent onder andere dat de rector enerzijds in staat moet zijn om te denken in het (brede) belang van het onderwijs in Apeldoorn en anderzijds in staat moet zijn voor het gymnasium Apeldoorn te staan;  
 • Het in samenspraak met het directieoverleg werken aan een aantrekkelijk en dekkend onderwijsaanbod in Apeldoorn en omgeving als geheel;  
 • Een bijdrage leveren aan de slagvaardigheid, doelmatigheid en efficiëntie van de Veluwse Onderwijsgroep, in nauwe samenwerking met de service-organisatie.

Persoonlijk profiel
De rector: 
 • Is een verbindend en empathisch leider met natuurlijk gezag en een rechte rug; 
 • Heeft een heldere (onderwijskundige) visie, enthousiasmeert en inspireert; 
 • Heeft strategisch inzicht en oog voor de buitenwereld; 
 • Werkt goed samen; 
 • Luistert goed en is communicatief sterk; 
 • Handelt professioneel congruent, is koersvast en komt tot resultaat; 
 • Is zichtbaar en benaderbaar binnen en buiten de school; 
 • Toont lef en heeft humor. 

Selectie-eisen:
De rector:
 • Heeft academisch werk- en denkniveau; 
 • Heeft integrale leidinggevende ervaring met hoogopgeleide professionals; 
 • Heeft ervaring met het realiseren van een professionele cultuur; 
 • Heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het planmatig werken aan een verbetering van de (onderwijs)resultaten passend bij een zelfbewust gymnasium.
Dit is een korte samenvatting van de vacature.
Gaat u solliciteren? U vindt het volledige organisatie- en functieprofiel hieronder.

Download het volledige profiel

Belangrijke data

15-02-2022

Adviseur: Bart Visser

Wil je graag in contact komen met de adviseur voordat je besluit om te solliciteren? Bel of mail dan gerust.

Hoe werkt het sollicitatieproces?

Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda. Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.
In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.