Regiodirecteuren

Organisatie

Geplaatst op:

Solliciteren t/m:

Profiel

Collegiaal Regio-directeur - SKOzoK

Collegiaal Regio-directeur worden van een enthousiaste, ambitieuze en dynamische onderwijsstichting waar samen leren in een leergemeenschap realiteit is! 
BeteoR zoekt voor SKOzoK dat staat voor Samen Koersen op Zichtbare Onderwijskwaliteit twee strategisch sterke onderwijskundige leiders, die met ondernemend lef, coöperatief samenwerken en veel werkplezier het succes van SKOzoK verder uitbouwen.

 
SKOzoK werkt toe naar een situatie waarin (collegiale) regiodirecteuren samen de verantwoordelijkheid krijgen over het beleid, de inrichting en de koers van de scholen in hun regio. Uiteraard binnen de kaders van strategische koers en vastgesteld beleid van SKOzoK.  
De regiodirecteuren geven leiding aan locatieleiders en geven daarnaast ook zelf rechtstreeks leiding aan tenminste één school. 
Passend bij de besturingsfilosofie zal gewerkt worden met mandaatovereenkomsten. In deze mandaatovereenkomsten wordt de ruimte die de bestuurder geeft aan de leidinggevenden geformuleerd, waarbij er ruimte blijft voor eigen initiatief. 
Bedoeling is dat de scholen zich (onderwijskundig) duidelijker gaan positioneren met aandacht voor de ‘couleur locale’ binnen de regio’s. De scholen krijgen hierbij veel meer de ruimte (en de opdracht) om hun eigen (onderwijskundige) beleid vorm te geven dan voorheen. 
De manier van (samen-)werken zal zich in de komende periode werkenderwijs moeten gaan uitkristalliseren. Dit vraagt om een periode van gezamenlijke ontwikkeling en professionalisering, waarin het bestuur samen met de regiodirecteuren regelmatig pas op de plaats maakt en gezamenlijk reflecteert op de ontstane werkpraktijk en die bijstelt waar nodig en gewenst. 
Regiodirecteuren verantwoorden zich direct aan het bestuur en zorgen ervoor voorbereid en op basis van de juiste documentatie (deels zelf aan te leveren) hun rol te nemen in de jaarlijkse cyclus met het bestuur waarbij doelen, inzet van personeel en middelen en behaalde resultaten systematisch aan bod komen. Daarbij kunnen zij zich uiteraard laten adviseren door en gebruik maken van de expertise van medewerkers van het centrale bureau SKOZoK Plein. 
Bovenstaande ontwikkeling, waarin dus nog lang niet alles is vastgelegd, vraagt om een flexibele en constructieve basishouding waarbij de regiodirecteuren actief verdere invulling gaan geven aan hun eigen rol. Dit vraagt ook om enig lef, plezier in het samen ontwikkelen en ‘experimenteren’ en het vermogen om de nodige onzekerheid te hanteren.  
 
 
De opdracht  
Naast de taakinvulling zoals die van een regiodirecteur verwacht mag worden, geldt de volgende specifieke opdracht:  
 • Met de collega regiodirecteur(e) invulling geven aan het begrip samen: de onderlinge samenwerking, taakverdeling en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de regio. Deze kan per regio verschillend worden ingevuld. 
 • Samen met de collega regiodirecteur vormgeven van het onderwijs in de regio en het ‘op de kaart zetten’ van de (onderwijskundige) koers van de scholen, vanuit een helder meerjaren perspectief.  
 • Zorgdragen voor de onderwijsontwikkeling en daarmee en een duurzaam goede onderwijskwaliteit van de scholen in de regio.  
 • Zorgen voor een gezonde en duurzame bedrijfsvoering.  
 • Invulling geven aan de besturingsfilosofie van SKOzoK waar verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd.   
 • Het zorgdragen voor een goede interne afstemming met de andere regio’s, bestuur en staf. Actief bijdragen aan de professionalisering van het directieteam. Medeverantwoordelijkheid dragen voor het beleid en de koers van SKOzoK als geheel.  
 • Het werken conform de mandaatovereenkomst; dit betekent actief zelf verantwoording afleggen aan het bestuur waarbij geldt dat de regiodirecteur: 
 • tijdig melding maakt van bijzonderheden (zeker bij overschrijdingen of escalaties); 
 • vooraf toestemming vraagt bij voorzienbare majeure afwijking van beleid of ruimte. 
 • Voor wat betreft de samenwerking met de staf houdt de mandaatruimte in dat de regiodirecteuren: 
 • stafhoofden om advies vragen binnen gestelde kaders en afspraken; 
 • eigenstandig hulp/ondersteuning vragen of zaken ter toetsing voorleggen; 
 • zelfstandig met stafhoofden initiatieven nemen richting beleidsgroepen; 
 • zelfstandig afstemmen over acties vanuit de staf in de regio. 
 
Persoonlijkheidsprofiel 
 • Stevig onderwijskundig leider 
 • Strategisch denker  
 • Initiatiefrijk en ondernemend 
 • Coöperatieve en collegiale instelling 
 • Reflectief en flexibel 
 • Communicatief sterk 
 • Humor en relativeringsvermogen 
 
Selectie-eisen 
 • Academisch denk- en werkniveau 
 • Kennis van bedrijfsvoeringsprocessen 
 • Vaardigheid in onderwijskundig leiderschap 
 • Aantoonbare ervaring in het aansturen en begeleiden van veranderingsprocessen 
 • Aantoonbare ervaring in het leiding geven aan en in ontwikkeling brengen van professionals 
 
Dit is een korte samenvatting van de vacature.
Gaat u solliciteren? U vindt het volledige organisatie- en functieprofiel hieronder.

Download het volledige profiel

Belangrijke data

08-01-2022

Adviseur: Bart Visser

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren?
Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Hoe werkt het sollicitatieproces?

Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda. Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.
In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.