Algemene voorwaarden Beteor B.V.

VAN: BETEOR B.V. en al haar werkmaatschappijen.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Gebruiker : Beteor B.V., de gebruiker van de algemene voorwaarden, verkoper; Opdrachtgever : de wederpartij van gebruiker, koper; Overeenkomst : de overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2.4 Indien gebruiker met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;
3.2 Overeenkomsten waarbij gebruiker partij is, gelden eerst als gesloten: a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, en wel vanaf de dag van ondertekening, dan wel; b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een door gebruiker gedaan aanbod; c) bij mondelinge overeenkomst door het verstrekken van informatie ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden.
3.3 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum;
3.4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- , reis-, verblijf- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven;
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden slechts voor de opdrachten waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen voor latere opdrachten;
3.6 De bij de aanbieding aan opdrachtgever verstrekte plannen, rapporten, brochures of andere zaken blijven eigendom van gebruiker en dienen op eerste verzoek aan de gebruiker te worden geretourneerd.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Gebruiker zal de dienstverlening, zoals adviezen, testen en onderzoek met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Gebruiker zal uitsluitend voldoende gekwalificeerd personeel inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst;
4.2 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is gebruiker slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het onder ‘Aansprakelijkheid’ bepaalde;
4.3 Een advies wordt ten behoeve van de opdrachtgever uitgebracht. Gebruiker is alleen ten opzichte van opdrachtgever verantwoordelijk voor de inhoud van het advies. Het staat de opdrachtgever niet vrij het advies of gegevens daaruit, ter inzage of ter beschikking te stellen van derden, tenzij gebruiker hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven en mits opdrachtgever het verschuldigde honorarium aan gebruiker heeft voldaan en opdrachtgever de derden duidelijk maakt dat gebruiker ten aanzien van de inhoud van het advies geen verantwoordelijkheid jegens derden aanvaardt;
4.4 Opdrachtgever dient steeds het doel van de opdracht op te geven, bij gebreke waarvan gebruiker de opdracht zal uitvoeren binnen de door haar gestelde normen en procedures. In de door gebruiker opgestelde rapporten zal gebruiker het doel van haar advies opnemen. Het opgestelde rapport kan dan ook alleen voor dat doel verantwoord worden gebruikt;
4.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
4.6 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
4.7 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn;
4.8 Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;
4.9 De locatie en het tijdstip van de uitvoering van de overeenkomst worden in overleg bepaald. Het is gebruiker echter toegestaan de locatie en het tijdstip te wijzigen, mits zij dit tijdig met de opdrachtgever bespreekt. In het algemeen geldt dat bedoelde wijziging tijdig is doorgegeven, indien dat uiterlijk 48 uur voor het uitvoeren van de overeenkomst of een gedeelte daarvan plaatsvindt;
4.10 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5: Annulering door opdrachtgever

5.1 Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 15% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van gebruiker op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst;
5.2 Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand;
5.3 Indien een uurtarief of dagdeeltarief is overeengekomen, bepaalt de gebruiker naar redelijkheid wat als de overeengekomen prijs heeft te gelden in het kader van deze annuleringsregeling. Gebruiker dient daartoe in te schatten hoeveel uren of dagdelen in rekening zouden zijn gebracht bij niet-annulering van de overeenkomst;

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;
6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
6.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft;

Artikel 7: Contractduur: uitvoeringstermijn

7.1 De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen;
7.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen;
7.3 Indien opdrachtgever de overeenkomst voortijdig wenst te beëindigen, voordat gebruiker de opdracht geheel heeft uitgevoerd, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Bij beëindiging is opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, de gemaakte kosten, een vergoeding van 15% van de orderwaarde en de kosten voortvloeiend uit de eventueel door gebruiker voor de vervulling van de opdracht noodzakelijkerwijze aangegane verbintenissen met derden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen na betaling van vorenbedoelde kosten onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever;
7.4 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn;
7.5 Beëindiging, ontbinding en opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk bij aangetekend schrijven te geschieden.

Artikel 8: Tarief/prijs

8.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief overeenkomen;
8.2 Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren of dagdelen. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven of dagdeeltarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief of dagdeeltarief is overeengekomen;
8.3 De gebruiker gerechtigd de verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen;
8.4 Indien gebruiker met opdrachtgever een vast tarief, uurtarief of dagdeeltarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief;
8.5 Gebruiker is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien gebruiker kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en uitvoering de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen of reiskosten met meer dan 5% zijn gestegen;
8.6 Bovendien mag gebruiker het tarief verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief;
8.7 Gebruiker zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat;
8.8 Gebruiker heeft het recht het overeengekomen (uur)tarief jaarlijks met 3,5% te verhogen, tenzij partijen andere afspraken hebben gemaakt.

Artikel 9: Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Gebruiker is gerechtigd vooruitbetaling van (een gedeelte) van het verschuldigde bedrag te verlangen;
9.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke (handels-)rente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;
9.3 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;
9.4 De door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, begrotingen, brochures, foto’s, rapporten, adviezen, software, (elektronische) bestanden, film, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Artikel 11: Incassokosten

11.1 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,-;
11.2 Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12: Onderzoek, reclames

12.1 Klachten over de geleverde diensten dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na uitvoering c.q. na definitieve eindrapportage schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren;
12.2 Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de diensten alsnog (laten) verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
12.3 Recht op reclame vervalt nadat opdrachtgever de geleverde diensten c.q. de eindrapportage heeft goedgekeurd;
12.4 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na factuurdatum;
12.5 Na het verstrijken van bovenstaande termijnen wordt opdrachtgever geacht de prestatie en de factuur te hebben goedgekeurd;
12.6 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde in het artikel ‘Aansprakelijkheid’.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding

13.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; – na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; – opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
13.2 Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;
13.4 Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

14.1 Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 5 werkdagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening;
14.2 Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1 Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;
15.2 Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de declaratie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
15.3 ln afwijking van hetgeen onder lid 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde tarief;
15.4 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is gebruiker nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij gebruiker bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij gebruiker steeds de bedoeling van opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt, ook al zal het advies niet altijd de goedkoopste oplossing zijn;
15.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden; – de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
15.6 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
15.7 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 16: Vrijwaringen

16.1 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte bescheiden en gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;
16.2 Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17: Overmacht

17.1 De partij die meent in overmacht te verkeren is verplicht de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen;
17.2 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;
17.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, zoals ziekte van haar personeel, stroom- en computerstoringen en vertragingen in het verkeer, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen;
17.4 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen;
17.5 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
17.6 Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren op basis van de werkelijk bestede uren tegen het daarvoor geldende uurtarief. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18: Geheimhouding

18.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Alle informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij door een der partijen schriftelijk aan de andere partij is medegedeeld dat bedoelde informatie niet vertrouwelijk is;
18.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19: Intellectuele eigendom en auteursrechten

19.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet;
19.2 Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, brochures, foto’s, films, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit;
19.3 Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20: Schade werknemer en vrijwaring

20.1 Overeenkomstig artikel 7:658 BW is opdrachtgever verplicht de veiligheid van de werknemer te waarborgen en te voorkomen dat de werknemer op enigerlei wijze schade lijdt. In geval van een arbeidsongeval of beroepsziekte, dient opdrachtgever alle bevoegde instanties conform de als dan vigerende regelgeving in te schakelen. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer, is opdrachtgever gehouden alle door de werknemer bij het verrichten van zijn werkzaamheden geleden schade te vergoeden, waaronder begrepen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Indien de werknemer overlijdt, wordt de schade inclusief de vergoeding van schade wegens gederfd levensonderhoud en de kosten van lijkbezorging vergoed aan de in artikel 6:108 BW omschreven rechthebbenden;
20.2 Indien de werknemer schade lijdt, doordat in het kader van de opgedragen arbeid een aan de werknemer toebehorende zaak wordt beschadigd of teniet gaat, is opdrachtgever gehouden de werknemer volledig schadeloos te stellen, inclusief de door de werknemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten;
20.3 Opdrachtgever is verplicht afdoende verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid op grond van dit artikel. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker van alle aanspraken zoals omschreven in dit artikel, mochten deze aanspraken op gebruiker worden verhaald.

Artikel 21: Schade en vrijwaring

21.1 Aansprakelijkheid van gebruiker voor schade, veroorzaakt door de werknemer aan opdrachtgever of derden, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien gebruiker toch aansprakelijk wordt gesteld voor enige schade door de werknemer veroorzaakt, vrijwaart opdrachtgever gebruiker voor die aansprakelijkheid. Tevens is opdrachtgever verplicht afdoende verzekerd te zijn uit hoofde van voormelde vrijwaring en de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden;
21.2 Gebruiker is nimmer aansprakelijk uit hoofde van door de werknemer aangegane of ontstane verbintenissen met opdrachtgever of derden. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor alle aanspraken ter zake, waaronder begrepen de aansprakelijkheid van gebruiker als de werkgever van de werknemer;
21.3 De vrijwaring als bedoeld in dit artikel omvat eveneens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van gebruiker.

Artikel 22: Online diensten (strippenkaart)

Online diensten kunnen als strippenkaart worden aangeschaft. Telkens wanneer opdrachtgever een online dienst afneemt zal deze worden afgeschreven van de strippenkaart. Vooraf betaalde online diensten blijven 2 jaar vanaf de aanschaf geldig (geldigheidsperiode).
Na het verstrijken van de geldigheidsperiode zullen de online diensten automatisch vervallen en worden verwijderd van het tegoed op de strippenkaart van de opdrachtgever. Er zal geen terugbetaling of creditering plaatsvinden voor de vervallen online diensten. Alle online diensten zullen in chronologische volgorde aan de hand van de aanschafdatum worden afgeschreven. De oudste online diensten worden als eerste afgeschreven van het tegoed op de strippenkaart.

Artikel 23: Wet Normering Topinkomens (WNT)

Alle overeenkomsten dienen voor ondertekening door opdrachtnemer afgestemd te zijn op de op 1 januari 2013 in werking getreden Wet Normering Topinkomens (WNT) alsmede voor de hoogte van de bezoldiging op de Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen.
Door ondertekening van de overeenkomst vrijwaart opdrachtgever alle navorderingen in het kader van deze wet, mochten deze op opdrachtgever worden verhaald. De vrijwaring als bedoeld in dit artikel omvat eveneens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van gebruiker.

Artikel 24: Credits en promotie

Gebruiker heeft het recht om geleverde diensten of producten, de naam van de opdrachtgever en diens website te gebruiken voor eigen publiciteit en promotie, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 25: Vertalingen van deze voorwaarden

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 26: Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland;

Artikel 27: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;