Privacyverklaring Beteor B.V.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website, onze cliënten en opdrachtgevers. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Dit is Europese wetgeving die rechtstreekse werking binnen de Europese Economische ruimte heeft. Per 25 mei 2018 vervangt deze regelgeving de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch via: +31 040 24 64 900 / +31 040 24 64 777
Per e-mail naar office@beteor.nl
Via het contactformulier op onze website
Per post naar: Beteor B.V., Piuslaan 70a, 5614CM Eindhoven

Toepasselijkheid

 1. Dit privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan Beteor B.V. zijn verstrekt.

 2. Beteor B.V. hecht het grootste belang aan vertrouwelijkheid en daarmee ook de privacy van cliënten en opdrachtgevers die persoonsgegevens aan Beteor.B.V. verstrekken. Zij gebruikt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens alleen voor de in dit privacyreglement omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 3. De directie van Beteor B.V. is verantwoordelijke in de zin van de AVG en stelt het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast.

Verstrekken persoonsgegevens

 1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Beteor B.V. dienen cliënten, opdrachtgevers en medewerkers de voor de werkzaamheden van Beteor B.V. benodigde persoonsgegevens te verstrekken. Onder verstrekken wordt begrepen het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.

 2. De persoonsgegevens die door Beteor B.V. in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verwerkt, afkomstig van de cliënten en/of opdrachtgevers of medewerkers van Beteor B.V. betreffen – niet limitatief:

  – Naw-gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres;

  – Persoonlijke gegevens: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, burger service nummer (BSN);

  – persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid voor zover uitdrukkelijk vallend onder de ontheffingen uit vigerende wet- en regelgeving, waaronder artikel 21 AVG, en onder verwijzing naar de bepaling “Verstrekken gegevens aan derden/ openbaar maken gegevens van dit privacyreglement;

  – (rechts)persoonlijke gegevens opdrachtgever;

  – (rechts)persoonlijk gegevens werkgever;

  – gegevens die verband houden met de diensten van Beteor B.V., zoals data van afspraken, gespreksverslagen, testresultaten etc.

Doeleinden gebruik

 1. De door cliënten, opdrachtgevers en medewerkers aan Beteor B.V. verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met het doel:
  a. de inschrijving van cliënten en opdrachtgevers uit te kunnen voeren en te beheren;
  b. deze gegevens op volledigheid en juistheid te controleren;
  c. cliënten en opdrachtgevers toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van eventuele (neven)sites van Beteor B.V.;
  d. cliënten en opdrachtgevers gebruik te kunnen laten maken van de diensten van Beteor B.V.;
  e. met cliënten en opdrachtgevers een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden;
  f. cliënten en opdrachtgevers, outplacement- en/of loopbaanadvies, overige (werkgerelateerde) diensten en/of opleidingen en/of opleidingsmogelijkheden aan te (kunnen) bieden;
  g. cliënten en opdrachtgevers deel te (kunnen) laten nemen aan door Beteor B.V. aangeboden onderzoeken/testen en het genereren van onderzoek/testresultaten;
  h. de persoonlijke ontwikkeling van cliënten te bevorderen en te stimuleren;
  i. cliënten in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere relaties van Beteor B.V.;
  j. cliënten en opdrachtgevers te informeren over soortgelijke producten en/of diensten van Beteor B.V.;
  k. cliënten en opdrachtgevers te informeren over zaken die voor cliënten en opdrachtgevers naar het oordeel van Beteor B.V. van belang zijn;
  l. de arbeidsmarkt en het eigen bestand met cliënten en opdrachtgevers te analyseren;
  m. het profiel en/of het curriculum vitae van cliënten, nadat cliënten daartoe uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven, al dat niet geanonimiseerd te verstrekken aan opdrachtgevers of relaties van Beteor B.V. ;
  n. cliënten en opdrachtgevers periodiek bedrijfsinformatie van Beteor B.V. te doen (laten) toekomen (indien en voor zover cliënten en opdrachtgevers hiervoor in aanmerking komen);
  o. cliënten en opdrachtgevers periodiek een of meerdere voor de relevante flyers en nieuwsbrieven al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen (indien en voor zover cliënten en opdrachtgevers hiervoor in aanmerking komen);
  p. cliënten en opdrachtgevers te informeren over de diensten van door Beteor B.V. zorgvuldig geselecteerde partners door te geven voor zover cliënten en opdrachtgevers hiervoor toestemming hebben gegeven;

 2. Door zich bij Beteor B.V. in te schrijven verlenen cliënten en opdrachtgevers Beteor B.V. het recht om de bij de registratie verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden, voor zover in lijn met de relatie en onderliggende overeenkomst tussen cliënten respectievelijk opdrachtgevers en Beteor B.V.

 3. Cliënten en opdrachtgevers kan de mogelijkheid worden geboden om aan te geven dat persoonsgegevens ook mogen worden gebruikt om hen per e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en diensten van Beteor B.V.. Cliënten en opdrachtgevers kunnen de door hem verleende toestemming op elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen naar office@beteor.nl .

 4. Indien de gegevens van cliënten en opdrachtgevers worden gebruikt door Beteor B.V. om cliënten en opdrachtgevers periodiek nieuwsbrieven of flyers al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen, kunnen cliënten en opdrachtgevers zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar: office@beteor.nl met het verzoek die gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.

Bewaartermijn

 1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt.

 2. Beteor B.V. bewaart de gegevens tot en met het afsluiten van het traject. De gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn.

 3. Indien de overeengekomen of wettelijke bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens binnen een jaar uit de bestanden verwijderd en vernietigd.

Verstrekken gegevens aan derden / openbaar maken gegevens

 1. Beteor B.V. verstrekt geen persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers aan derden, behoudens indien en voor zover:
  a. dit als zodanig in dit privacyreglement is aangegeven;
  b. Beteor B.V. daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht;
  c. dit naar het oordeel van Beteor B.V. noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom te beschermen;
  d. dit geschiedt ter verificatie van de volledigheid en de juistheid van de verstrekte persoonsgegevens en er andere, minder vergaande mogelijkheden ontbreken.

 2. Beteor B.V. zorgt er voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijk en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

 3. Beteor B.V. registreert niet meer persoonsgegevens dan voor het hierboven beschreven doel noodzakelijk is en neemt geen persoonsgegevens op voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 4. Beteor B.V. heeft procedures opgesteld voor de beveiliging van fysieke en digitale persoonsgegevens en toegangsbeperkingen ingesteld voor het digitale systeem. Beteor B.V. spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Medewerkers bij Beteor B.V., die namens Beteor B.V. geautoriseerde toegang hebben tot de persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. In de overeenkomsten met cliënten en opdrachtgevers is de vertrouwelijkheid als speerpunt geborgd.

 5. De directie van Beteor B.V. is het bevoegd gezag ter zake autorisatietoekenning. Gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van hun functie tot geheimhouding verplicht zijn.
  Persoonsgegevens worden verwerkt indien:
  – de betrokkene zijn toestemming heeft verleend. Met het aangaan van het traject of de dienstverlening bij Beteor B.V. stemt de betrokkenen in met het verzamelen van de voor de uitvoer van het traject noodzakelijke persoonsgegevens;
  – de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin de betrokkene, partij is of om een wettelijke verplichting na te komen.

 6. Beteor B.V. verstrekt geen persoonsgegevens van opdrachtgevers of betrokkenen aan derden, behoudens indien en voor zover:
  – dit als zodanig in dit reglement is aangegeven;
  – Beteor B.V. daartoe op grond van wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht;
  – dit naar oordeel van Beteor B.V. noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom te beschermen.

Verwerken van bijzondere persoonsgegevens

Beteor B.V. verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers, voor zover cliënten en opdrachtgevers hier expliciet toestemming voor geven dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.

Website

 1. Beteor B.V. is verantwoordelijk voor de exploitatie van de website www.beteor.nl.

 2. De website van Beteor B.V. is openbaar toegankelijk.

 3. Iedereen kan het openbare gedeelte van de website van Beteor B.V. bezoeken zonder zijn persoonsgegevens aan Beteor B.V. door te geven.

Verwijzingen en links

De website van Beteor B.V. kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. Beteor B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Beteor B.V. raadt cliënten en opdrachtgevers dan ook aan de privacyverklaring van de websites van deze derden na te lezen zodat zij op de hoogte zijn hoe deze derden met zijn of haar persoonsgegevens omgaan.

Cookies

Beteor B.V. maakt op de website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Google Analytics

 1. Wij gebruiken Google Analytics om o.a. bezoekersaantallen te meten, zodat we onze website en de gebruikerservaring van bezoekers kunnen verbeteren en optimaliseren.

 2. We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google.

 3. De IP-adressen van bezoekers worden geanonimiseerd.

 4. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit.

 5. Wij gebruiken de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

 6. De gegevens die door Google Analytics worden verzameld worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten gedurende een periode van 14 maanden.
  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van Beteor B.V. voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten.

 2. Iedere eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.500,– per gebeurtenis en per kalenderjaar.

 3. De aansprakelijkheid van Beteor B.V. zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval kan worden uitgekeerd.

Recht op inzage, verbetering, aanvulling en afscherming

 1. Cliënten en opdrachtgevers hebben het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens. Daartoe kunnen zij Beteor B.V. op elk gewenst moment via office@beteor.nl dan wel per brief verzoeken aan te geven welke gegevens Beteor B.V. van hem of haar (heeft) verwerkt. Het contactadres is BeteoR B.V., Piuslaan 70a, 5614CM Eindhoven. De verantwoordelijken binnen Beteor B.V. dragen zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van verzoeker. Wij vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

 2. Daarnaast kunnen cliënten en opdrachtgevers op elk gewenst moment Beteor B.V. via de hiervoor beschreven contactgegevens verzoeken zijn of haar gegevens aan te vullen, te verbeteren,te verwijderen of af te schermen. Binnen een maand na indiening wordt de betrokkene schriftelijk in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing.
  Een verzoek tot vernietiging of aanpassing van de gegevens wordt ingewilligd indien:

  – de gegevens feitelijk onjuist zijn;
  – de gegevens voor het doel van de gegevensverwerking onvolledig zijn;
  – de gegevens niet ter zake dienend zijn;
  – de gegevens in strijd zijn met een wettelijk voorschrift.
  Wanneer het verzoek tot vernietiging wordt ingewilligd, vernietigt Beteor B.V. de gegevens binnen drie maanden na dit verzoek, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van belang is voor een ander dan de betrokkenen alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.
  Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet Beteor B.V. aan een verzoek in een andere dan schriftelijke vorm, die aan dat belang is aangepast.

 3. De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt.

 4. Een verzoek tot inzage of afschrift kan met redenen omkleed worden geweigerd. Een mogelijke weigeringsgrond is het belang van de persoonlijke levenssfeer van een ander of bescherming van de betrokkene.

Vragen, opmerkingen en klachten

Indien cliënten en opdrachtgevers vragen, opmerkingen of klachten hebben over dit privacyreglement en de manier waarop Beteor B.V. zijn of haar gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, of indien er andere redenen tot klagen zijn, kan hij of zij deze per e-mail aan Beteor B.V. kenbaar maken via office@beteor.nl, dan wel door een brief te sturen.

Beteor B.V. wijst cliënten er tevens op dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link.

Aanpassen privacyreglement

 1. Beteor B.V. heeft het recht dit privacyreglement op elk gewenst moment aan te passen. In het geval van een relevante en specifieke aanpassing van het privacyreglement worden cliënten en opdrachtgevers ter zake geïnformeerd. Het meest actuele privacyreglement is in te zien op de Website van Beteor B.V..

 2. Indien bepalingen uit dit privacyreglement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet zijn, worden deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn en worden vervangen. De overige bepalingen van het privacyreglement blijven alsdan onverminderd van kracht.
V15022019