directeur Christelijk Lyceum

Lopende vacatures

Geplaatst op:

Solliciteren t/m:

Profiel

Directeur van het Christelijk Lyceum
verbindend en met een hart voor onderwijs

De Veluwse Onderwijsgroep
Werken bij de Veluwse Onderwijsgroep betekent werken bij een ambitieuze onderwijsorganisatie waar collega’s zich elke dag – direct of indirect – inzetten voor het onderwijs van onze ruim 13.000 leerlingen. Onderwijs dat eigentijds en vooruitstrevend is, zodat leerlingen hun talenten ontdekken, ontwikkelen en zo in de nabije toekomst een bijdrage kunnen leveren aan een rechtvaardige, gelukkige en duurzame samenleving. Vanuit de kernwaarden bezieling, ambitie en verantwoordelijkheid werken de medewerkers dagelijks aan het beste onderwijs, zodat kinderen hun interesses, talenten en ambities kunnen ontdekken en ontwikkelen. De mensen van de Veluwse Onderwijsgroep collega's maken daarin het verschil! 

Kernwaarden
De VOG richt haar opdracht in langs de volgende drie kernwaarden. Deze kernwaarden zijn steeds terug te zien in haar handelen:
 • Bezieling.
 • Ambitie.
 • Verantwoordelijkheid.
Identiteit VOG
De Veluwse Onderwijsgroep is een pluriforme onderwijsorganisatie met scholen voor openbaar, christelijk en katholiek onderwijs. De missie, visie en kernwaarden zijn kenmerkend voor de Veluwse Onderwijsgroep en alle bijbehorende scholen. Aansluitend heeft iedere school passend bij de schoolcultuur zijn eigen identiteit. Op de scholen wordt vanuit deze eigen identiteit inhoud gegeven aan tradities en aandacht besteed aan burgerschap, rechtvaardigheid en omgangsvormen. Vanuit haar waarden begeleidt de VOG haar leerlingen bij hun socialisering en persoonsvorming.

Christelijk Lyceum
Het Christelijk Lyceum (CL) is een school met een rijke geschiedenis. Dat is alleen al te zien aan het prachtige gebouw aan de Jachtlaan. Al meer dan 90 jaar wordt er goed onderwijs gegeven. Het open Christelijke karakter van de school betekent dat we aandacht hebben voor zingevingsvragen en dat iedereen zichzelf kan zijn. Een persoonlijke school waar iedereen zich snel thuis voelt. Dit schooljaar ervaren 1.329 leerlingen en 139 collega’s wederom de warme sfeer binnen de school. Het Christelijk Lyceum staat goed bekend binnen Apeldoorn, het is een veilige school met een sterk leerklimaat. 
Binnen het Christelijk Lyceum zijn er een gymnasium- een atheneum- een havo- en een mavo-afdeling gevestigd. Ook is er een havo/mavo brugklas.

Visie: 
 • We bekommeren ons om de wereld (burgerschap, duurzaamheid).
 • We geven betekenis aan leren (kwalificatie, formatief leren).
 • We spelen in op het hier en nu (actualiteit, activerend).
 • We zijn gericht op de toekomst (digitale geletterdheid, creatief denken/handelen).
 • We zijn van waarde voor de ander (persoonsvorming, socialisatie).
 
Kernwaarden: 
 • We gaan respectvol om met onze omgeving (rentmeesterschap, naastenliefde).
 • We geloven in elkaar (leren van elkaar, met vertrouwen).
 • We nemen onze verantwoordelijkheid (met ambitie, verwachtingsvol).
 • We ontmoeten elkaar (als gemeenschap, betrokkenheid).
 • We zijn in dialoog met elkaar (in een feedbackgerichte en reflectieve cultuur).
Binnen het Christelijk Lyceum zijn alle collega’s betrokken bij beleidsontwikkeling op teamniveau. 

De functie 
De directeur van het Christelijk Lyceum is directeur bij de Veluwse Onderwijsgroep. De directeur is eindverantwoordelijk voor het Christelijk Lyceum en legt verantwoording af aan de sectordirecteur VO. Samen met andere directeuren maakt hij/zij onderdeel uit van het directieoverleg voortgezet onderwijs (DO-VO).
Als directeur denk en werk je mee aan de ontwikkeling van het onderwijs, het onderwijskundig leiderschap, de professionaliteit van de organisatie en streef je hoge kwaliteit na. De VOG streeft interne mobiliteit na, ook van schoolleiding.
De schoolleiding op het Christelijk Lyceum bestaat uit de directeur, twee adjunct-directeuren en vier teamleiders. 

Context
Het Christelijk Lyceum is een school die goed bekend staat in de regio. De sfeer is prettig en de leerlingen behalen goede onderwijsresultaten. De school is gevestigd in een mooi en sfeervol, gebouw. De school zoekt een directeur die gericht is op leren en ontwikkeling en samen met de school als leergemeenschap volgende stappen zet in de onderwijsvernieuwing. De school hecht veel waarde aan de menselijke kant en verbinding met elkaar en met de leerlingen. Komende jaren staat de school voor het maken van onderwijskundige keuzes, die o.a. te maken hebben met de grootte van het gebouw. De school heeft een christelijke identiteit. Het gesprek hierover voeren en betekenis geven aan wat dit voor de school betekent, passend binnen de huidige samenleving moet ook bij je als directeur passen. 

De opdracht 
De opdracht van de directeur luidt:  
 • Uitvoering geven aan het strategische beleid van VOG zoals dat is verwoord in het strategische perspectief 2019-2023 en jaarlijks wordt geactualiseerd in de kaderbrief, waarin de leidende principes voor dat schooljaar worden vastgesteld.
 • Als teamspeler in het directieoverleg van de Veluwse Onderwijsgroep een actieve bijdrage leveren aan het realiseren van het boven schoolse VOG-beleid en het onderwijslandschap van Apeldoorn verder helpen te ontwikkelen de komende jaren. Dit betekent dat hij/zij in staat moet zijn om te denken in het belang van het onderwijs in Apeldoorn en omgeving.
 • Het binnen de samenwerking met de andere scholen mede-ontwikkelen van een aansprekend en herkenbaar profiel van het Christelijk Lyceum in het ‘onderwijslandschap’ met een herkenbaar en onderscheidend onderwijsaanbod dat voldoende leerlingen trekt in de regio.
 • Het vanuit een planmatige en inspirerende aanpak de bij het Christelijk Lyceum passende onderwijskundige doelen realiseren. Hierbij sturing geven aan onderwijsvernieuwing maar ook oog hebben voor stabiliteit en draagkracht. In samenwerking en verbinding met personeel werken hierin is een stijl die past bij het karakter van de school.
 • Een koersvaste en ambitieuze bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen, stroomlijnen en borgen van de ingezette onderwijs- structuur- en personele ontwikkelingen op de school.
 • Het managementteam en het team op de school verder ontwikkelen naar een lerende organisatie met een professionele cultuur en gekenmerkt door hoge kwaliteit en prima (onderwijs)opbrengsten. Samenwerking tussen de verschillende afdelingen bevorderen.
 • Bouwen aan en borgen van een structureel financieel gezonde huishouding van de school en een sterke organisatorische ondersteuning van het onderwijs. Hierin wordt nauw samengewerkt met het servicebureau van de VOG. De directeur vormt hierin een belangrijke verbindende schakel.
 • Versterken van de interne communicatie.
Persoonlijkheidsprofiel
De directeur:
 • Toont sterk, onderwijskundig, inspirerend en ambitieus leiderschap. 
 • Werkt graag en goed samen en is koersvast. 
 • Is een stevige verbinder.
 • Vindt de goede balans in empathie en zakelijkheid.
 • Is zichtbaar en toegankelijk.
 • Heeft overzicht en brengt stabiliteit.
 • Is analytisch sterk en besluitvaardig.
 • Communiceert goed en spreekt aan als dat moet.
 • Kan mensen (professioneel) beter maken.
 • Is in staat om vanuit het algemeen belang én het schoolbelang te kunnen denken en handelen.
 • Is gericht op leren en ontwikkelen.
Selectie-eisen
De directeur:
 • Heeft een academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft verstand van onderwijs.
 • Heeft aantoonbare ervaring met het succesvol realiseren van organisatieveranderingen.
 • Heeft integrale leidinggevende ervaring.
 • Heeft ervaring in het werken met professionals (bij voorkeur opgedaan in een onderwijsorganisatie).
 • Is financieel goed onderlegd.
Selectiewensen
De directeur:
 • Past bij de identiteit van de Veluwse Onderwijsgroep en het Christelijk Lyceum en kan deze op authentieke wijze (mede-)vormgeven en uitdragen.
 • Wil zich voor langere tijd verbinden aan de Veluwse Onderwijsgroep.
 • Aantoonbare affiniteit met het voortgezet onderwijs.

Dit is een korte samenvatting. Gaat u solliciteren?

U vindt het volledige organisatie- en functieprofiel hieronder.
NB Dit geldt niet bij interim-vacatures.

Download het volledige profiel

Belangrijke informatie

27 en 30 maart Kennismakinggesprekken met adviseur Beteor 

11 april Voorselectiegesprekken/speeddate 

13 t/m 16 april Online-assessment (LeiderschapSelector) 

17 april Terugkoppeling online-assessment (telefonisch) 

20 april Eerste sollicitatieronde 

9 mei Tweede sollicitatieronde 


Neem contact op met Ernie Baelde

Wil je graag in contact komen met de adviseur voordat je besluit om te solliciteren? Bel of mail dan gerust.

Veelgestelde vragen

Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda. Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.
In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.