Werven en selecteren tijdens en na corona

Er wordt veel geschreven over deze crisis, en hoe we als maatschappij langzaam op weg moeten naar een ‘nieuw normaal’.

Hoe nu verder?

Voor het onderwijs betekende de crisis een enorme operatie: de schoolgebouwen moesten van het een op het andere moment dicht, er moest overgeschakeld worden naar afstandsonderwijs. Nu speelt vooral de vraag: hoe moet het verder met het onderwijs als de schoolgebouwen weer worden geopend?
Ook voor werving en selectie is de omschakeling naar online activiteiten noodzakelijk gebleken. Nu is er sprake van een nieuwe situatie, waarbij het zoeken is naar een goede manier om informatie te krijgen over kandidaten. Beteor komt hiertoe in de komende weken met een reeks inzichten die bijdragen aan de kwaliteit van het selectieproces.

Een reeks artikelen door Morris Oosterling

Deze reeks artikelen wordt geschreven door Morris Oosterling, die zich recent als associé aan Beteor heeft verbonden. Morris promoveerde afgelopen jaar aan Tilburg University met zijn proefschrift ‘Op zoek naar leiderschap: de top in non-profit organisaties bezien vanuit selectie’. In dit proefschrift beschrijft Morris de uitkomsten van drie deelonderzoeken naar werving en selectie van bestuurders in non-profit organisaties. In het eerste deelonderzoek staat de werving van kandidaten centraal.
Aan de hand van een historische analyse concludeert hij dat er in de loop der jaren steeds meer uiteenlopende eisen worden gesteld aan kandidaten. Het tweede deelonderzoek is gericht op de vraag hoe non-profit organisaties het selectieproces inrichten, en hoe zij tot een benoeming van een bestuurder komen. Morris concludeert dat dit in hoofdlijnen op vergelijkbare wijze gebeurt, en dat dit bepaalde beperkingen met zich meebrengt. In het laatste deelonderzoek heeft Morris de selectiecriteria nader onder de loep genomen. Uit dit deelonderzoek kan worden opgemaakt dat toezichthouders zich in het selectieproces vooral op de sociale kant van de functie richten.

Optimale resultaten van uw werving en selectie

Uit de door Morris uitgevoerde onderzoeken is veel kennis te halen, die bijdraagt aan de kwaliteit van het selectieproces. In de komende weken wordt wekelijks steeds een thema nader uitgediept. Het overkoepelend thema van de reeks: ‘optimale resultaten van uw werving en selectie’.

Jaap Engbers

Jaap Engbers heeft in veertig jaar alle hoeken en gaten van het onderwijs gezien, als docent, adviseur, directeur, en bestuurder (regionaal en landelijk). Zijn passie is onveranderd hoog. Zijn motto “sturen door uit te nodigen”.

Veel tijd kwijt aan een selectieprocedure?

Met de selectie-instrumenten van Beteor professionaliseer je het selectieproces van jouw organisatie. Een goede onderlegger van een intakeproces of selectiegesprek.

Deel dit bericht op